Op voorsprong
Slagvaardig
Doelgericht
Focus op resultaat
De expertise

Nieuwsberichten juridisch

Hieronder vindt u de juridisch inhoudelijke nieuwsberichten die wij eerder bundelden in onze nieuwsbrieven. Wilt u op de hoogte worden gehouden van relevante marktontwikkelingen via deze praktijkgerichte sectienieuwsbrieven, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Schadevergoeding bij nalatig optreden van bestuursorgaan

Doorgaans moet een overheid handhavend optreden wanneer (lokale) regelgeving niet wordt nageleefd. Als een handhaving onterecht uitblijft, kan de benadeelde recht hebben op schadevergoeding. Er bestaat pas recht op schadevergoeding als dat besluit ook daadwerkelijk tot schade heeft geleid. De hoogste bestuursrechter (hierna: "Afdeling") deed onlangs een opvallende uitspraak waardoor het moeilijker wordt schadevergoeding te krijgen. Wat speelde er?
lees meer

Bent u als werkgever een dubbele vergoeding verschuldigd?

Wanneer een werknemer minimaal 24 maanden in dienst is geweest bij een werkgever, is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. Hij is deze transitievergoeding niet verschuldigd als in een cao een voorziening is opgenomen die gelijkwaardig is aan de transitievergoeding. Maar door twee recente uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden kan het zijn dat een werkgever nu echter een dubbele vergoeding moet betalen. Hoe groot is de impact van deze uitspraken voor u?
lees meer

Kopietje paspoort tijdens inschrijving bij uitzendbureau eindelijk mogelijk

Vanaf 1 januari 2018 mogen uitzendondernemingen al bij de inschrijving een kopie van het identiteitsbewijs van de werkzoekende opnemen in de administratie. Er hoeft dus niet meer te worden gewacht totdat daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst wordt gesloten.
lees meer

Drempelbedragen Europese aanbestedingen 2018-2019 bekend

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekend. De bedragen zijn van toepassing op aanbestedingen die vanaf 1 januari 2018 worden aangekondigd.
lees meer

Ruim baan voor de autonome auto

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 23 november jl. het wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto's ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel moet vergunningen mogelijk maken om zelfrijdende (autonome) auto's te testen op de openbare weg. De minister heeft op een aantal interessante punten afgeweken van het advies van de Raad van State (hierna: de Raad), dat op diezelfde dag openbaar is gemaakt.
lees meer

Reminder: voorkom 8% duurdere overuren; salarismutaties december 2017

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt de wet minimumloon dusdanig dat vanaf die datum in principe 8% vakantietoeslag over de overuren betaald moet worden. Om te voorkomen dat de overuren die in 2017 zijn gemaakt ook 8% duurder worden, moeten deze in december 2017 nog worden uitbetaald.
lees meer

Kopers halen opgelucht adem: torenhoge transitievergoeding van de baan

Bij de invoering van de WWZ in 2015 is het criterium van opvolgend werkgeverschap gewijzigd. In de praktijk werd relevant of in gevallen waarin de werkgeverswissel vóór 1 juli 2015 plaatsvond, naar de oude of de nieuwe wet moest worden gekeken. In gevallen waar voor 1 juli 2015 bijvoorbeeld een concessie is gewonnen, of een bedrijf is verkocht en in dat kader personeel werd overgenomen, kan het antwoord op deze vraag het verschil betekenen tussen een torenhoge transitievergoeding of een zeer lage (of geen) transitievergoeding. Los van de onzekerheid op dit moment is het feit dat ondernemers ten tijde van het inschrijven op de concessie of de overname geen rekening konden houden met deze toekomstige wetswijziging, een complicerende factor. De Hoge Raad oordeelde recent dat bij een werkgeverswissel vóór 1 juli 2015, de oude criteria van stal moeten worden gehaald om te bepalen of er sprake is van opvolgend werkgeverschap.
lees meer

Een dure les…

De werkgever in deze zaak betaalt een wel hele hoge prijs om deze werknemer te mogen ontslaan. Een duidelijk voorbeeld van hoe het niet moet.
lees meer

Is overeenstemming met omwonenden nodig om een omgevingsvergunning te krijgen?

De initiatiefnemer van een bouwplan doet er vaak goed aan om over zijn plannen in gesprek te gaan met omwonenden. Overeenstemming met de omwonenden over de plannen hoeft er echter niet te zijn voordat een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan worden toegewezen.
lees meer

Gedwongen opname van vakantiedagen bij faillissement?

Bij faillissement van een werkgever worden de arbeidsovereenkomsten van de werknemers vaak door de curator opgezegd. Maar kan een curator ook een werknemer verplichten om niet opgenomen vakantiedagen geheel of gedeeltelijk op te nemen? Onlangs lag deze vraag voor bij de Hoge Raad.
lees meer

Private aanbesteding: let op voor de aanbestedingsbeginselen

Een private partij is niet verplicht om een aanbestedingsprocedure te organiseren. Ondernemers organiseren echter wél steeds vaker een aanbesteding of tender om te bepalen bij welke leverancier goederen of diensten worden ingekocht. Het kan dan zijn dat de aanbestedende ondernemer zich tijdens de aanbesteding toch aan de aanbestedingsbeginselen moet houden, en hij daardoor vrijheid in de procedure verliest.
lees meer

Kruimelgevallen beginnen niet bij feitelijke aanvang

Voor een ruimtelijk (bouw)project moet u als ondernemer doorgaans een omgevingsvergunning aanvragen. Wanneer het voorgenomen project in strijd is met het geldende bestemmingsplan, moet de overheid de vergunning weigeren. Toch zijn er mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken.
lees meer

Privacyrecht: Verwerkingen van persoonsgegevens hoeven niet meer gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Onlangs maakte de Autoriteit Persoonsgegevens bekend dat zij (met uitzondering van een aantal risicovolle verwerkingen van persoonsgegevens) voor overtreding van de meldplicht niet meer handhavend zal optreden.
lees meer

Deponeer de jaarrekening 2016 van uw B.V. op tijd

De termijn voor het deponeren van de jaarrekening is in 2017 met één maand verkort. Vanaf de jaarrekening 2016 ondervindt u hier voor het eerst de gevolgen van.
lees meer

Pas op met het gebruik van sancties in huurovereenkomsten

In huurovereenkomsten met particuliere huurders is vaak een verbod op onderhuur opgenomen. Doorgaans is ook een sanctie op overtreding van dit verbod opgenomen. In het nieuwe ROZ-model voor woonruimte (2017) zijn twee sancties opgenomen, namelijk een oplopende boete en een verplichting tot het afdragen van winst. Het is de vraag of dit is toegestaan.
lees meer

De Veegwet wonen in werking getreden: gevolgen voor woningcorporaties

Per 1 juli jl. is de Veegwet wonen in werking getreden. Hierdoor is op een aantal punten (onder andere) de Woningwet gewijzigd. In dit artikel zetten wij kort een aantal belangrijke wijzigingen voor woningcorporaties op een rij.
lees meer

De (aller)laatste-kans-overeenkomst

Woningcorporaties maken bij overlast wel vaker gebruik van de laatste-kans-overeenkomst om huurders die overlast geven nog een laatste kans te geven om zich als goed huurder te gedragen. Een opvallende uitspraak van het gerechtshof verscheen onlangs waarin het hof verklaart: "Eens houdt het op, hoe ernstig de gevolgen voor huurster ook zijn."
lees meer

Belanghebbende bij een besluit: duiding van een ingeslagen koers

Alleen als belanghebbende kan een natuurlijke of rechtspersoon opkomen tegen besluitvorming van een bestuursorgaan. Voor omwonenden geldt dat zij pas belanghebbende bij een besluit zijn als de activiteit die het besluit toelaat voor hen gevolgen van enige betekenis kan hebben. Die voorwaarde geldt niet alleen bij omgevingsvergunningen, maar ook als de gemeente weigert handhavend op te treden.
lees meer

Werkgever pas op: zelfs een ontslagen medewerker moet worden gere-integreerd

Zelfs als een werkgever een werknemer heeft ontslagen, heeft hij nog de verplichting om zich in te spannen voor re-integratie van die ex-werknemer. Dat een loonsanctie in veel gevallen als een straf wordt ervaren was al bekend, maar dat de druiven wel erg zuur kunnen zijn voor een werkgever blijkt uit een recente uitspraak.
lees meer

Onenigheid in het bestuur? Neem tijdig maatregelen

Als de verhoudingen binnen het bestuur van een vennootschap onder druk staan, is het voor individuele bestuurders zaak om zich voldoende bewust te zijn van het risico van bestuurdersaansprakelijkheid. Het is zaak om tijdig maatregelen te treffen: ook stilzitten kan tot aansprakelijkheid leiden.
lees meer

Het regeerakkoord: alle wijzigingen op een rij

Afgelopen dinsdag is het regeerakkoord gepresenteerd. Welke maatregelen wil het nieuwe kabinet doorvoeren op het gebied van arbeidsrecht? De meest belangrijke vindt u hieronder. Uiteraard zullen we u nader informeren zodra de voorstellen ook daadwerkelijk wetten worden.
lees meer

Welk bedrag moet onder aan de streep worden betaald?

Moet bij de berekening van de transitievergoeding steeds worden gekeken naar het laatstverdiende loon of zijn er situaties denkbaar waarin dat anders is? En hoe zit dat bij een door UWV opgelegde loonsanctie als de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de zieke werknemer te re-integreren? Beide situaties kwamen onlangs in de rechtspraak aan de orde.
lees meer

De redelijke grond bij ontslag statutair bestuurder

Het ontslag van een statutair bestuurder betekent in principe ook het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Er moet dan wel sprake zijn van een redelijke grond. Ontbreekt deze? Dan kan de statutair bestuurder aanspraak maken op een (hoge) billijke vergoeding. Wanneer is sprake van een redelijke grond?
lees meer

Controleren privécommunicatie werknemer: schending privacy?

Hoe gaat u in uw organisatie om met het recht op privacy van uw werknemers bij internet- en/of e-mailgebruik? Onlangs heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een interessante uitspraak gewezen over het recht op privacy van werknemers. Een werkgever controleerde zonder dat de werknemer hiervan op de hoogte was, de privécommunicatie van de werknemer. Het Hof oordeelde echter dat het recht op privacy van de werknemer was geschonden.
lees meer

Ontslag op grond van uitingen op Social Media?

Onlangs heeft het hof in Arnhem bepaald dat uitlatingen die een werknemer privé op social media doet reden kan zijn voor ontslag. Is dit altijd zo? En wat mag je als werkgever wel en niet onderzoeken?
lees meer

Ook bij doorlening ligt verplichtstelling StiPP op de loer

Is een onderneming die werknemers niet rechtstreeks aan de eindklant, maar via een zogenoemde broker (tussenpersoon) ter beschikking stelt, een uitzendorganisatie? En valt deze onderneming daardoor onder het verplichte bedrijfstakpensioenfonds StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten)? Het hof in Amsterdam gaf onlangs uitsluitsel.
lees meer

Herplaatsingsverplichting betekent overleg voeren met werknemer

In een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland werd een werkgever 'gestraft' met een billijke vergoeding van € 15.000,-. Waarom? De werkgever had niet voldaan aan de herplaatsingsverplichting bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst van een van zijn werknemers. Wordt de herplaatsingsverplichting met deze uitspraak nog verder uitgebreid?
lees meer

Beveiligingscamera's: schending privacy?

Personen of bedrijven kunnen om verschillende redenen beveiligingscamera's plaatsen. Een gevoel van veiligheid, het voorkomen van diefstal, beschadiging van eigendommen of de bescherming van bezoekers, werknemers of gebouwen. Het gebruik van beveiligingscamera's kan echter onrechtmatig zijn wanneer er inbreuk wordt gemaakt op de privacy van andere personen. Recent wees het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak waarin dit aan de orde was.
lees meer

Gedragsverklaring Aanbesteden van vóór 1 juli 2016 is niet meer geldig als bewijsmiddel in aanbestedingsprocedure

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als inschrijver een vóór 1 juli 2016 verkregen Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) niet meer gebruiken als bewijsmiddel om in een aanbestedingsprocedure aan te tonen dat bepaalde uitsluitingsgronden niet op u van toepassing zijn. Kunt u als inschrijver op verzoek van de aanbesteder geen geldig bewijsmiddel overleggen, dan heeft dit tot gevolg dat u wordt uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.
lees meer

Fastfood of Restaurant? Rechter velt oordeel in geschil tussen pizzaketen en stadsdeel

Tussen het Amsterdamse stadsdeel Zuid en pizzaketen New York Pizza bestond een verschil van inzicht over de kwalificatie van een vestiging van de keten als restaurant of fastfood(restaurant). Reden: op grond van het bestemmingsplan mocht op die locatie een restaurant wel worden uitgebaat, maar niet fastfoodketens, snackbars et cetera. Stadsdeel Zuid kwalificeerde New York Pizza als fastfoodrestaurant en weigerde een aangevraagde omgevingsvergunning. New York Pizza ging hiertegen in beroep.
lees meer

Twee zeldzame vliegen in één klap: het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel

Het vertrouwensbeginsel: regelmatig wordt er een beroep op gedaan, maar de rechter erkent het bijna nooit. Er moet namelijk aan veel harde eisen worden voldaan om een overheid aan een toezegging te houden. Dit geldt ook voor het gelijkheidsbeginsel: eigenlijk is er altijd wel een verschil tussen twee gevallen en is er daarom geen sprake van willekeur. Deze "rechten" lijken daarom weleens een wassen neus. Tóch honoreerde de hoogste bestuursrechter ze onlangs allebei bij een vergunningsaanvraag voor een standplaatsvergroting op de Albert Cuypmarkt.
lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid bij beëindiging franchiseovereenkomst niet snel aan de orde

Is een bestuurder van een franchisenemer (in dit geval een besloten vennootschap) persoonlijk aansprakelijk als de franchisenemer de franchiseovereenkomst niet nakomt? Over deze vraag boog het Gerechtshof 's-Hertogenbosch zich onlangs.
lees meer

Monddood-clausule meestal nietig, maar onder strikte voorwaarden toegestaan

Bij de verkoop van een onroerende zaak wordt nogal eens een monddood-clausule afgesproken. Zo'n clausule betekent dat de eigenaar van een onroerende zaak geen bezwaar mag maken of beroep mag instellen, bijvoorbeeld tegen toekomstige bouwplannen of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten op een buurperceel. In Nederland heeft iedereen het recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Een monddood-clausule is daarmee in strijd en daarom nietig, zo besliste het Hof Den Bosch recentelijk nog.
lees meer

Hoge Raad: gevolgen ontslag voor werknemer meenemen bij billijke vergoeding

Vrijdag 30 juni jl. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de billijke vergoeding. Anders dan eerst werd gedacht, mogen óók de gevolgen van het ontslag voor de werknemer worden meegenomen.
lees meer

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017: wat verandert er?

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet in werking getreden. Voor u als werkgever verandert een aantal belangrijke zaken. Wij zetten de wijzigingen graag voor u op een rij.
lees meer

De inrichting van de samenwerking met de opdrachtgever is bepalend voor verplichtstelling StiPP

Sinds de inwerkingtreding van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 per 1 januari 2004 zijn alle ondernemingen in de uitzendbranche verplicht aangesloten bij StiPP, het pensioenfonds voor de uitzendbranche. In de rechtspraak heeft de rechter zich inmiddels meerdere keren gebogen over de vraag of een onderneming wel of niet onder deze wet valt. Zo ook recent.
lees meer

Ook het relatiebeding moet schriftelijk worden vastgelegd

Tussen werkgevers en werknemers wordt regelmatig naast een concurrentiebeding, ook een relatiebeding afgesproken. Hiermee wil een werkgever voorkomen dat een werknemer, die elders gaat werken of voor zichzelf begint, klanten meeneemt. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat een relatiebeding schriftelijk moet worden vastgelegd. Alhoewel het niet nodig is dat het beding in de arbeidsovereenkomst zelf wordt opgenomen, is dit wel aan te raden.
lees meer

Werkgever opgelet, nieuwe privacywetgeving in aantocht

Als werkgever verwerkt u veelal gevoelige informatie van werknemers. Van verwerken van uw loonadministratie tot het hebben van cameratoezicht, het kwalificeert allemaal als verwerken van persoonsgegevens. In mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking die een aanscherping van de huidige regelgeving met zich meebrengt. het is nu dan ook een goed moment om binnen uw eigen onderneming na te gaan of uw privacybeleid voldoet aan de regelgeving. Wat zijn de veranderingen van de AVG voor werkgevers?
lees meer

(Huur)overeenkomst: Let goed op met wie je een contract hebt

Op het moment dat partijen een overeenkomst sluiten, is het belangrijk dat voor beide partijen duidelijk is wie de wederpartij is. Dat is namelijk de partij die aangesproken moet worden als de overeenkomst niet wordt nagekomen. In de praktijk probeert een partij soms onder zijn verplichtingen uit te komen door te stellen dat een ander bij de overeenkomst partij is, zo ook in een procedure die bij het Hof Den Bosch speelde.
lees meer

Overgang van onderneming bij pre-pack

Vandaag heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de Estro-zaak en volgt de conclusie van de Advocaat-generaal (A-G).
lees meer

Overeenkomst gesloten met een B.V. in oprichting? Weet bij wie u aanklopt!

Degene die een rechtshandeling verricht namens een B.V. in oprichting (B.V. i.o.) is daarvoor hoofdelijk verbonden. Na de oprichting kan de B.V. de rechtshandeling bekrachtigen. Alle rechten en plichten vanwege deze overeenkomst gaan op dat moment op de B.V. over. Als de B.V. de overeenkomst vervolgens niet nakomt, dan kan diegene die handelde namens de B.V. i.o. hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die de wederpartij hierdoor lijdt.
lees meer

Ondernemingsraad heeft adviesrecht bij doorstart in faillissement

De onduidelijkheid die er bestond over het adviesrecht van een ondernemingsraad bij een doorstart in faillissement is weggenomen. De Hoge Raad oordeelt in haar uitspraak van 2 juni jl. dat een ondernemingsraad adviesrecht heeft.
lees meer

'Msb, onderneemt u wel?'

De medisch-specialistische bedrijven (msb’s) hebben - kort gezegd – tot en met 2017 de tijd gekregen om aan de vereisten van het fiscaal ondernemerschap te voldoen. Eind dit jaar loopt de verkregen goedkeuring van de Belastingdienst af. De Belastingdienst is inmiddels begonnen met het toetsen van het fiscaal ondernemerschap.
lees meer

Kamervragen pre-pack beantwoord door demissionair minister van Veiligheid en Justitie

Met het wetsvoorstel voor de Wet continuïteit ondernemingen I moet de pre-pack van een wettelijke basis worden voorzien. De vaststelling van het wetsvoorstel op 4 april jl. is echter uitgesteld, omdat er Kamervragen waren gesteld naar aanleiding van de conclusie van de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in een zaak die draaide om de pre-pack in het faillissement van Estro Groep, waarover wij al eerder schreven. De demissionaire minister van Veiligheid en Justitie heeft nu op deze vragen gereageerd.
lees meer

Directeur-grootaandeelhouders opgelet: opbouw van een pensioen in eigen beheer niet langer mogelijk

Bij pensioenopbouw in eigen beheer keert een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zichzelf pensioen uit. Vaak is dit pensioen een vast percentage van zijn laatstverdiende loon. Met de inwerkingtreding van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen (Wet PEB) per 1 april 2017 is deze pensioenopbouw niet langer mogelijk. Wat betekent de Wet PEB voor u? En belangrijker: welke mogelijkheden heeft u (nog) wel?
lees meer

De franchiseovereenkomst komt in de wet!

In oktober 2016 heeft de nu demissionair minister Kamp van Economische Zaken aangegeven de Nederlandse Franchise Code (NFC) in de wet te willen laten opnemen. Ondanks dat iedereen druk is met de kabinetsformatie heeft Kamp een wetsvoorstel opgesteld dat vanaf 12 april jl. voor een periode van zes weken in internetconsultatie is gegaan.
lees meer

Zet onder elke pagina van een overeenkomst een handtekening of paraaf

Overeenkomsten worden vaak door partijen ondertekend. Een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag leerde onder meer dat het belangrijk is om op elke pagina van de overeenkomst een handtekening of duidelijk herkenbare paraaf te zetten.
lees meer

Verhuurder mag leegstandschade onder bankgarantie claimen

Om gedane investeringen terug te verdienen rekenen verhuurders erop dat hun huurder de huurtermijn uitzit. Doet de huurder dit niet, dan verwacht de verhuurder een schadevergoeding ter compensatie. Om dit te regelen spreken verhuurders vaak in hun huurovereenkomst af dat de huurder de (leegstand)schade vergoedt, bijvoorbeeld de schade die de verhuurder lijdt door het faillissement van de huurder. Als een bank de vergoeding van leegstandschade met een bankgarantie heeft gegarandeerd, blijft die bank verplicht de schade te voldoen. Maar wat nu als de bank vervolgens haar verlies toch succesvol verhaalt op de boedel? Wordt de verhuurder daardoor ongerechtvaardigd verrijkt?
lees meer

Gemeente mag schadevergoeding vorderen bij schending bevoegdhedenovereenkomst

Afspraken over het gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden kunnen worden vastgelegd in een bevoegdhedenovereenkomst tussen private partijen en bestuursorganen. Dit mag er niet toe leiden dat het bestuursorgaan door middel van zo’n bevoegdhedenovereenkomst een wettelijke regeling die voor dezelfde situatie is geschreven op onaanvaardbare wijze doorkruist. Recent oordeelde de Hoge Raad dat van een doorkruising bij de Brabantse Ruimte voor ruimte-regeling geen sprake was.
lees meer

Evaluatiewet WNT geplaatst in Staatsblad

De Evaluatiewet WNT is op 11 april 2017 gepubliceerd in het Staatsblad. Eerder schreven wij al een artikel over de inhoud en gevolgen van de Evaluatiewet WNT en maakten wij melding van het feit dat de Eerste Kamer de wet op 21 maart 2017 heeft aangenomen.
lees meer

Een gemengde overeenkomst: de spelregels

Wanneer bijvoorbeeld een zorginstelling met een cliënt een gecombineerde zorgovereenkomst sluit op basis waarvan de cliënt recht heeft op verblijf en op zorg, spreken we van een zogeheten gemengde overeenkomst. Volgens de wet is dan het uitgangspunt dat beide wettelijke regimes (de wetsartikelen die zien op huur en die zien op zorg/opdracht) naast elkaar van toepassing zijn, tenzij de bepalingen niet verenigbaar zijn omdat ze elkaar "tegenspreken". Wat zijn de spelregels?
lees meer

De werknemer en faillissement - een dynamisch leerstuk

Voor een werknemer is een faillissement van zijn werkgever omringd met onzekerheden. Aan een aantal van deze onzekerheden heeft de wetgever in het verleden al een einde gemaakt. Maar door nieuwe ontwikkelingen in het insolventierecht is de positie van de werknemer onderwerp van gesprek.
lees meer

Wettelijke verankering herziene Corporate Governance Code

Het kabinet is positief gestemd over de op 8 december 2016 verschenen herziene Corporate Governance Code. Dit betekent dat kan worden overgegaan tot wettelijke verankering van deze code.
lees meer

Vrouw ontslagen voor eten donut

Een kassamedewerkster van een supermarkt is onlangs op staande voet ontslagen, omdat ze een hap uit een donut had genomen. Deze donut behoorde toe aan de supermarkt. De werkneemster had zich al vaker schuldig gemaakt aan het gebruik van producten uit de winkel zonder daarvoor te betalen of toestemming te hebben gekregen. De kassamedewerkster vond het ontslag een te zware sanctie. Ze verzocht de kantonrechter daarom het ontslag op staande voet te vernietigen.
lees meer

Bij elkaar gesprokkelde kruimelgevallen leiden tot omgevingsvergunning

Voor de meeste ruimtelijke (bouw)projecten moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Maar wanneer het voorgenomen project in strijd is met het geldende bestemmingsplan, is het uitgangspunt dat de overheid de vergunning moet weigeren. Toch bestaan er dan meerdere oplossingen, zoals wanneer het project een zogenoemd 'kruimelgeval' is. Daarmee mag worden afgeweken van de planvoorschriften van het bestemmingsplan. Een recente ontwikkeling in de rechtspraak is dat verschillende kruimelgevallen mogen worden gecombineerd in één omgevingsvergunning. Het kan hierdoor voor u eenvoudiger en goedkoper zijn om de omgevingsvergunning te verkrijgen.
lees meer

Bewijslast bij aanneming van werk

Bewijs en het antwoord op de vraag wie het bewijs moet leveren (de bewijslast), is van groot belang voor de uitkomst van een procedure. Als een partij niet kan voldoen aan een op hem rustende bewijslast, dan is de kans klein dat zijn standpunt gehoor vindt bij de rechter.
lees meer

Werknemers beschermd bij een pre-pack?

Al enige tijd bestaat discussie over de vraag in hoeverre werknemers worden beschermd bij een pre-pack. Bij een overgang van onderneming is het uitgangspunt dat werknemers met behoud van hun arbeidsvoorwaarden in dienst treden bij de koper. Deze hoofdregel geldt niet als sprake is een faillissement. Over de vraag of de pre-pack onder deze uitzondering bij faillissementen valt zijn in de zaak 'Estro/Smallsteps' vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie. Voorafgaand aan de beantwoording heeft de adviseur van het Hof, de Advocaat-Generaal, op 29 maart 2017 een advies gegeven.
lees meer

De doorwerking van oude plannen in een nieuw bestemmingsplan

Het is belangrijk voor bedrijven en burgers om op tijd bezwaar te maken tegen plannen van de gemeenteraad. Mede als gevolg van de economische crisis komt het vaak voor dat ruimtelijke plannen niet (volledig) zijn gerealiseerd. Bij het vaststellen van nieuwe ruimtelijke plannen blijven deze niet-gerealiseerde plannen hun schaduw vooruitwerpen. Daarmee blijven zij invloed uitoefenen op de totstandkoming en bezwaarmogelijkheden tegen een nieuw bestemmingsplan. Een treffend voorbeeld daarvan was te zien in een uitspraak van 15 maart jl.
lees meer

Veelvuldig gebruik van WhatsApp tijdens werktijd: verrekening met loonvordering

Tegenwoordig maken veel werknemers gebruik van een door de werkgever beschikbaar gestelde mobiele telefoon. Op welke manier kun je het privégebruik van een dergelijke telefoon beperken? Kan veelvuldig whatsappen en/of gebruik van social media tijdens werktijd worden bestraft?
lees meer

Update Participatiewet: quotum voor 2016 gehaald -> nog geen boete

Het quotum dat in de Participatiewet is vastgesteld om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (de banenafspraak) is voor 2016 is behaald. Er worden dus geen boetes aan werkgevers opgelegd. In juni is de volgende meting. Per 1 januari 2017 is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Participatiewet. Wat betekenen deze wijzigingen voor u?
lees meer

Te late inschakeling OR heeft grote gevolgen

Het moment dat een ondernemingsraad (OR) wordt ingeschakeld bij de besluitvorming binnen een bedrijf is erg belangrijk. Gebeurt dit te laat, dan kan dit grote gevolgen hebben voor het bedrijf in kwestie. Wanneer precies moet de OR worden ingeschakeld?
lees meer

Een studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: opgelet!

Regelmatig staat in arbeidsovereenkomsten een studiekostenbeding. Bij het opnemen van een studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moeten werkgevers opletten. Recent is in rechtspraak namelijk geoordeeld dat de werknemer de studiekosten niet hoefde terug te betalen bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Wat speelde er?
lees meer

Veel ontwikkelingen rond zzp'ers

Al geruime tijd is er veel te doen om de rechtspositie van zzp'ers en de afgelopen maanden volgen de ontwikkelingen zich snel op. De handhaving van de Wet DBA is uitgesteld, politieke partijen hebben allerlei plannen voor zzp'ers en onlangs heeft de ACM zich uitgelaten over het vastleggen van minimumtarieven voor zzp'ers in cao's. In deze bijdrage leest u een opsomming van de belangrijkste ontwikkelingen voor zzp'ers.
lees meer

Evaluatiewet WNT aangenomen door Eerste Kamer

Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Evaluatiewet WNT. Deze wet beoogt onder meer de mogelijkheden om de Wet normering topinkomens (WNT) te omzeilen verder te beperken. Ook moet de Evaluatiewet WNT leiden tot minder verantwoordingsverplichtingen voor kleine (semi)publieke instellingen.
lees meer

Betaaltermijnen langer dan 60 dagen vanaf 1 juli a.s. niet meer mogelijk

Grote ondernemingen kunnen vanaf 1 juli a.s. geen betaaltermijnen langer dan 60 dagen meer hanteren als zij goederen of diensten van mkb'ers of zzp'ers afnemen. De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 unaniem ingestemd met het wetsvoorstel 'Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen'. Wat betekent dit wetsvoorstel voor u?
lees meer

Fiscale eenheid - wie moet eigenlijk betalen? En, hoe moet hiermee omgegaan worden in een herstructurering?

Bij een fiscale eenheid omzetbelasting worden meerdere ondernemingen samen gezien als één onderneming voor de omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting. De fiscale eenheid doet één aangifte voor alle ondernemingen samen. Maar wie is aansprakelijk, als de belasting niet wordt betaald?
lees meer

Herplaatsingsverplichting voor de werkgever: onderschat het niet

Bij een verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet een werkgever aantonen dat herplaatsing van de werknemer binnen de organisatie niet mogelijk is. Wat wordt daarbij van de werkgever verwacht? De stelling dat er geen mogelijkheden zijn om de werknemer te herplaatsen, is niet meer voldoende. De herplaatsingsinspanningen gaan verder en moeten niet worden onderschat.
lees meer

Dag retentierecht van de accountant - Hallo versterkte positie van de curator

Het overgrote deel van de ondernemingen heeft haar administratie bij de accountant ondergebracht. Op het moment dat een onderneming failliet ging en de accountant onbetaalde facturen had, namen accountants wel eens het standpunt in dat zij de administratie die zij onder zich hadden niet vrij hoefde te geven. Een accountant beriep zich op het retentierecht. Dit leidde tot veel discussies tussen curatoren en accountants. Om deze discussie te voorkomen en om het voor de curator mogelijk te maken om snel over de administratie van de failliete onderneming te beschikken zal de Wet Versterking Positie Curator in werking treden. De exacte datum waarop de wet in werking treedt is nog niet bekend, maar het wetsvoorstel is vandaag (21 maart 2017) door de Eerste Kamer aangenomen.
lees meer

Mag een overheid de verjaringstermijn voor het incasseren van een boete blijven oprekken?

Bij een overtreding mag een bestuursorgaan een 'bestuurlijke boete' opleggen aan de overtreder. Dit kan zowel een bedrijf als een burger zijn. Deze vraag speelt regelmatig in het omgevingsrecht en te denken valt aan het illegaal lozen van vloeistoffen of het neerzetten van een bouwwerk, zoals een schuur, zonder een vergunning. Om de overtreder tegen rechtsonzekerheid te beschermen, kent de wet een aantal regels. Zo verjaart de betaling van de boete, zodat de overtreder deze niet meer hoeft te betalen. Maar kan een overheid de verjaringstermijn blijven verlengen?
lees meer

De invloed van minnelijk overleg met een bestuursorgaan op het uitoefenen van bevoegdheden

Ook gedurende geschillen tussen burgers en bestuursorganen, kunnen partijen zoeken naar een minnelijke oplossing. Tijdens de zoektocht naar een regeling die voor alle partijen acceptabel is moet het bestuursorgaan wel scherp opletten. In bepaalde gevallen kan de inhoud van de onderhandelingen van invloed zijn op de inhoud van de verdere procedure. Een voorbeeld waarin dit voor het college van B&W van de gemeente Menameradiel maar net goed afliep is te vinden in een uitspraak van 1 maart 2017.
lees meer

Verbod om hoofddoek te dragen levert niet altijd discriminatie op

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 14 maart 2017 geoordeeld dat bij een verbod voor werknemers op het dragen van een islamitische hoofddoek niet altijd sprake hoeft te zijn van discriminatie. Er zijn omstandigheden waaronder het voor werkgevers is toegestaan een hoofddoekverbod af te vaardigen. Wat waren de overwegingen van het Hof?
lees meer

Verzoek tot geheimhouding stukken ten opzichte van een tussenkomende partij mogelijk

In aanbestedingsprocedures komt het regelmatig voor: een voorlopig verliezende partij start een procedure tegen een besluit van de aanbestedende dienst en verzoekt de rechter te oordelen dat (alle) inschrijvingen moeten worden herbeoordeeld. De voorlopige winnaar voegt zich of komt tussen als partij en ontvangt in principe ook alle processtukken. Maar wat als deze stukken vertrouwelijke (bedrijfs)informatie over de voorlopig verliezende partij bevatten? Mogen deze stukken geheim worden gehouden?
lees meer

Picknickbos bij pretpark Julianatoren voorlopig van tafel: maar van uitstel komt geen afstel

Het Picknickbos bij pretpark Julianatoren in Apeldoorn is (voorlopig) van de baan. De hoogste bestuursrechter (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Raad van State) heeft een streep gehaald door het bestemmingsplan "Koningin Julianatoren en parkeerterrein". Met dit bestemmingsplan wilde de gemeenteraad van Apeldoorn de planregels in overeenstemming brengen met het feitelijk gebruik van het pretpark.
lees meer

Onfatsoenlijk werkgeverschap door 'slapend' dienstverband?

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) roept werkgevers opnieuw op om de 'slapende' dienstverbanden met langdurige arbeidsongeschikte werknemers te beëindigen, dit naar aanleiding van Kamervragen na twee reportages van EenVandaag. Werkgevers zijn bij een dergelijke beëindiging een transitievergoeding verschuldigd, die kan oplopen tot maximaal € 77.000 of één jaarsalaris als dit hoger is. De compensatieregeling bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid voor deze transitievergoeding zal niet eerder worden ingevoerd dan vanaf 1 januari 2019. Wat betekent dit?
lees meer

Het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB

Op 19 december 2016 is het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (Herstelkader) definitief vastgesteld. Het Herstelkader is een uniforme regeling voor de beoordeling door verschillende banken van rentederivatendossiers in het MKB. Wat betekent het Herstelkader voor u?
lees meer

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet

Op 16 februari 2017 is het Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel is om de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger te maken. Daarnaast wil het kabinet het proces van beslaglegging wijzigen, waardoor partijen die beslag leggen beter op de hoogte zijn van elkaars activiteiten. Wat is de stand van zaken?
lees meer

Wetsvoorstel Centraal Aandeelhouders Register

Op 19 januari 2017 hebben Tweede Kamerleden van de PvdA en de SP het initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel beoogt een centraal aandeelhoudersregister in te stellen. Wat is (de achtergrond, doel en inhoud van) het centraal aandeelhoudersregister?
lees meer

Evaluatiewet Wet normering topinkomens

Op 16 februari 2017 heeft de Tweede Kamer de Evaluatiewet Wet normering topinkomens bij de Tweede Kamer aangenomen. Daarmee wordt de Wet normering topinkomens (WNT) op diverse onderdelen verder verbeterd en aangescherpt. Wat heeft deze wijziging van de WNT te betekenen?
lees meer

Consultatie wetsvoorstel Netherlands Commercial Court

Op 1 februari 2017 is de consultatie voor het wetsvoorstel Netherlands Commercial Court gesloten. Dit wetsvoorstel strekt ertoe om in complexe, internationale handelsgeschillen procederen in de Engelse taal mogelijk te maken als partijen dat onderling uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Wat wordt er in dit wetsvoorstel geregeld?
lees meer

Verordening Europees bankbeslag: beslagleggen op buitenlandse rekeningen wordt makkelijker

Sinds 18 januari 2017 is de Verordening Europees bankbeslag van toepassing. Deze verordening maakt het voor schuldeisers makkelijker om beslag te leggen op buitenlandse rekeningen. Welke veranderingen brengen deze nieuwe regelgeving en daarmee het zogenoemde Europees bankbeslag met zich mee?
lees meer

De personenvennootschap gaat veranderen

Op 9 december 2016 heeft toenmalig Minister Van der Steur aan de Tweede Kamer laten weten dat er een wetsvoorstel komt, waarin aanbevelingen uit het rapport 'Modernisering personenvennootschap' worden overgenomen. Wat betekenen deze aanbevelingen en de reactie daarop?
lees meer

De Corporate Governance Code 2016

Op 8 december 2016 is de herziene Corporate Governance Code bekend gemaakt. De Corporate Governance Code fungeert, in samenhang met de wetgeving, als instrument voor zelfregulering van beursgenoteerde ondernemingen. Wat houdt de herziening van de Corporate Governance Code in?
lees meer

Utrecht mag oude dieselauto's weren

Groen licht voor de milieuzone in Utrecht. De hoogste bestuursrechter (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Afdeling) staat het college van B&W Utrecht toe een milieuzone in te stellen voor de binnenstad, het stationsgebied en het Jaarbeursterrein. Het college had een verkeersbesluit genomen om dieselauto's van vóór 2001 uit het centrum van Utrecht te weren. Hiermee wil het college het negatieve effect op de luchtkwaliteit van de stad terugbrengen. Maar was er wel een noodzaak om dit verkeersbesluit te nemen?
lees meer

Privacyrecht: heeft mijn organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming nodig?

Vanaf 25 mei 2018 wordt nieuwe Europese privacyregelgeving van kracht. Deze regelgeving brengt vele nieuwe wijzigingen met zich mee. Een van de veranderingen is dat meer partijen een functionaris voor de gegevensbescherming moeten aanstellen.
lees meer

Duidelijkheid in discussie over bestuurdersaansprakelijkheid

De Hoge Raad heeft onlangs eindelijk duidelijkheid gegeven over de bestuurdersaansprakelijkheid van een bestuurder die via een (persoonlijke) holding bestuurder is in een werkmaatschappij.
lees meer

Deponeer uw jaarrekening tijdig

Vanaf het boekjaar 2016 geldt dat de jaarrekening van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap eerder gedeponeerd moet worden. Als een jaarrekening niet tijdig wordt gedeponeerd, kan dit grote gevolgen hebben voor de vennootschap. In dit artikel geven wij in het kort weer welke handelingen het bestuur moet verrichten om een jaarrekening tijdig te deponeren en waartoe het niet tijdig deponeren van een jaarrekening kan leiden.
lees meer

Nieuw privacyrecht: recht op gegevensoverdracht

Vanaf 25 mei 2018 wordt nieuwe Europese privacyregelgeving van kracht. Deze regelgeving brengt vele nieuwe wijzigingen met zich mee. Een van de veranderingen is een nieuw privacyrecht, namelijk het recht op gegevensoverdracht.
lees meer

Handhavend optreden

In geval van overtreding van rechtsregels, bijvoorbeeld door geluidsoverlast van een activiteit die niet toelaatbaar is, kan een verzoek tot handhaving van de rechtsregels aan een bestuursorgaan worden gericht. Uitgangspunt is dan dat het bestuursorgaan de regels moet handhaven. Dit kan er echter niet toe leiden dat bestuursorganen bevoegdheden van andere bestuursorganen gaan overnemen, zo blijkt uit een recente uitspraak.
lees meer

Verpande vorderingen: wie mag incasseren?

Tot zekerheid van de betaling van een vordering kan een pandrecht worden gevestigd. Naast vestiging op een zaak kan een pandrecht ook worden gevestigd op vorderingen die de schuldenaar heeft op zijn debiteuren. Als niet betaald wordt, mag de pandhouder de vorderingen op de debiteuren van zijn schuldenaar rechtstreeks incasseren. Wat zijn daarvoor de spelregels?
lees meer

Besluit van de ACM: T-Mobile mag Vodafone Thuis overnemen

Telecomaanbieder T-Mobile mag de vaste telecomtak van Vodafone Nederland - Vodafone Thuis - overnemen. Vodafone Thuis biedt vaste telefonie-, tv- en internetactiviteiten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurde de overname bij besluit van 13 december 2016 goed. De verkoop van de vaste activiteiten van Vodafone Nederland was een harde voorwaarde van de Europese Commissie voor de fusie tussen Ziggo en Vodafone Nederland.
lees meer

Adviescommissie voor de Gids proportionaliteit

De minister van Economische Zaken wil een nieuwe procedure instellen voor het wijzigen van de Gids proportionaliteit. Hij wil de betrokkenheid van bedrijfsleven en aanbestedende diensten bij de Gids proportionaliteit formaliseren en is daarom van plan een adviescommissie in te stellen.
lees meer

Nieuw Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Eind vorig jaar heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuwe, definitieve en interactieve versie van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument gepubliceerd. Sinds 1 juli 2016 vervangt dit document - waarvan al twee eerdere versies bestaan - het Nederlandse model Eigen verklaring.
lees meer

Negatieve mondelinge mededelingen na uitnodiging voor een presentatie ontoelaatbaar

Inschrijver is na inschrijving schriftelijk uitgenodigd voor een verificatiepresentatie. In een telefoongesprek na deze uitnodiging heeft de aanbestedende dienst zich zeer negatief uitgelaten over de inschrijving: deelname aan de presentatie zou vrijwel zinloos zijn. Inschrijver besluit op grond daarvan niet deel te nemen aan de presentatie. Naar later blijkt, was deelname echter helemaal niet kansloos geweest. De Commissie van Aanbestedingsexperts boog zich over deze zaak.
lees meer

Storing van TenderNed niet voor risico van de inschrijver

Het gaat regelmatig mis voor inschrijvers als door een storing van TenderNed de inschrijving niet op tijd binnen is bij de aanbestedende dienst. In eerdere uitspraken kwam de te laat ingediende inschrijving voor risico van de inschrijver, waardoor zijn inschrijving ongeldig was. Anders was dat in een recent vonnis van de rechtbank Noord-Holland. Hierin kwam een storing van TenderNed niet voor risico van de inschrijver.
lees meer

Minder mogelijkheden om aanbestede overeenkomst te vernietigen

De Hoge Raad heeft eind 2016 een belangrijk arrest voor de aanbestedingspraktijk gewezen. Er zijn voor een inschrijver minder mogelijkheden om een overeenkomst na gunning door de aanbestedende dienst te vernietigen. Een klaarblijkelijke miskenning van het aanbestedingsrecht is geen grond meer om te vernietigen.
lees meer

Een snelle oplossing bij geschillen in de bouw: de Fast Track Bindend Advies procedure

Sinds kort kunnen partijen op zeer korte termijn een uitspraak krijgen in geschillen die tijdens de bouw spelen via de zogeheten Fast Track Bindend Advies procedure (de FT-procedure) bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (de Raad van Arbitrage). De FT-procedure kan dienen als (sneller) alternatief voor een kort geding bij de civiele rechter of bij de Raad van Arbitrage. Wat houdt deze FT-procedure precies in en wat betekent deze mogelijkheid voor u?
lees meer

Speerpunten Autoriteit Persoonsgegevens voor 2017 bekend

De Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthouder op het gebied van privacy) heeft bekend gemaakt welke thema's in 2017 voor haar bijzondere prioriteit hebben. Deze thema's hebben wij voor u op een rijtje gezet.
lees meer

Max Verstappen niet gediend van reclamefilmpje van bezorgdienst Picnic

Het management van Max Verstappen eist 350.000 euro van online supermarkt Picnic omdat Picnic een reclamefilmpje heeft gemaakt waarin een Max Verstappen lookalike boodschappen bezorgt. Max beroept zich op een beeldmerk, maar zal wellicht ook het portretrecht gaan gebruiken als de zaak voor de rechter komt.
lees meer