Op voorsprong
Slagvaardig
Doelgericht
Focus op resultaat
De expertise

Controle Aanbestedingsdocument

U wilt succesvol inschrijven op een aanbesteding. Om dit te kunnen realiseren is het voor u van cruciaal belang om eventuele manco’s in de aanbestedingsdocumenten op te sporen en onduidelijkheden op te helderen voordat u inschrijft op een aanbesteding. Deze opsporing en opheldering is belangrijk om een goede inschrijving te kunnen doen maar ook in verband met eventuele bezwaren over de aanbesteding of bij de beoordeling daarvan achteraf. 

Onze aanbestedingsspecialisten controleren of het aan u verstrekte aanbestedingsdocument voldoet aan de (nieuwe) wet- en regelgeving. Daarbij kijken wij ook naar staatssteunaspecten en het mededingingsrecht. Het door u ontvangen aanbestedingsdocument controleren wij onder andere op:
- gehanteerde termijnen
- juistheid van de vastgestelde selectiecriteria
- vastgestelde procedureregels (bijvoorbeeld mededingingsvoorwaarden/belangenverstrengeling)
- formulering van gunningscriteria en de verbonden subgunningscriteria
- proportionaliteit van de criteria en eisen (bijvoorbeeld omzeteis en referentie-eis)
- beoordelingswijze van de inschrijving

Na de controle informeren wij u over de uitkomst en weet u of en zo ja welke vragen u moet stellen aan de aanbestedende dienst tijdens de inlichtingenronde. Dit is belangrijk omdat u al bij de inlichtingenronde zoveel mogelijk uw bezwaren kenbaar moet maken. Zo vergroot u uw kansen om succesvol in te schrijven op een aanbesteding.

Wilt u uw documenten laten controleren of heeft u andere aanbestedingsrechtelijke vraagstukken? Florian Plate adviseert u graag.

Contactinformatie
Florian Plate, sectievoorzitter Vastgoed & Overheid 
plate@marxman.nl / telefoonnummer 033 - 4508000