Corona Helpdesk

Right about NOW

De NOW-regelingen: meer dan een eenvoudige subsidieaanvraag

Marxman Advocaten doet graag een stapje extra. Daar hoort wat ons betreft bij dat we samen met u verder vooruitkijken dan alleen de korte termijn. U wilt NU de beste keuze maken voor uw bedrijf, maar ook zeker later niet voor vervelende verrassingen komen te staan.

Het onmiddellijk aanvragen van de NOW-subsidie is heel verleidelijk en lijkt een snelle fix. Het kan u ook daadwerkelijk snelle financiële verlichting bieden. Aan de andere kant kan het strategisch verstandiger zijn even te wachten en de lange termijn mee in ogenschouw te nemen. Sterker nog: helemaal niet aanvragen kan soms juist de beste keuze zijn. Met de verlenging van de NOW komt u wellicht nogmaals voor hetzelfde vraagstuk te staan.

Daarom adviseren wij u een kleine stap terug te doen, uw aanvraag goed te overwegen en dan op basis van een gedegen advies (eventueel met extra controle van een accountant) goed beargumenteerd de volgende fase in te gaan.

NOW 5.0

Per 6 mei 2021 ging de verlengde subsidieregeling, de NOW 5.0, van start. Ook in deze fase zou u opnieuw de beoordeling moeten maken of de subsidie het juiste middel voor het doel is dat u wilt bereiken. Daarnaast komen er nieuwe vragen bij. Welke gevolg heeft een eerdere subsidieaanvraag? Tot hoever kan het personeelsbestand krimpen zonder dat dit consequenties heeft voor de NOW-regeling? Welke verplichtingen gelden bij de aanvraag van een NOW- subsidieaanvraag? Stuk voor stuk relevante vragen die nodig zijn om de vervolgkoers te bepalen.

Nu acteren, maar tegelijk ook anticiperen

Zoals uit bovenstaande tijdsbalk blijkt, kan het totale traject van het indienen van een NOW-aanvraag tot uiteindelijke toekenning en vaststelling makkelijk meer dan een jaar in beslag nemen. Lopend van de initiële aanvraag tot de definitieve vaststelling door het UWV. U heeft gelukkig nog even de tijd om een aanvraag in te dienen (een termijn die wellicht nog verlengd zal worden) en u alvast voor te bereiden op een eventuele (gedeeltelijke) afwijzing of terugvordering.

Ook al krijgt u namelijk in eerste instantie bedragen door het UWV overgemaakt, wil dit niet zeggen dat de aanvraag ook uiteindelijk gehonoreerd wordt. En dan kunt u zelfs geconfronteerd worden met een hogere terugvordering dan de uitkering die u in eerste instantie heeft gehad. Tegen een eventuele (gedeeltelijke) afwijzing of terugvordering kunt u bezwaar maken of bij ongegrond verklaring daarvan beroep instellen.

Advies in pakketten of maatwerk

Bij Marxman Advocaten kunt u terecht voor straight-forward pakketten tegen een vaste vergoeding. U vindt bij ons de mogelijkheid om om ‘a la carte’ die diensten samen te stellen, die tot een optimale oplossing leiden tegen het budget dat de situatie van uw bedrijf toestaat.

Intake en beoordeling haalbaarheid
Tijdens een vrijblijvend intakegesprek bespreken we samen welke diensten voor uw bedrijf het meest passend zijn. Ook krijgt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van het aanvragen van de NOW-subsidie of van het ondernemen van stappen tegen een afwijzing en/of terugvordering.

Right-about-NOW

Strategisch advies NOW-aanvraag
Of het aanvragen van de NOW-subsidie de beste route is voor uw bedrijf, hangt af van veel samenhangende factoren. Hoe stond uw bedrijf ervoor vóórdat corona zich aandiende? In welke mate kunt u uw bedrijfsvoering aanpassen op de huidige maatregelen? Welke invloed heeft de ‘1,5 meter economie’ op uw bedrijf?  Dit zijn slechts enkele van de belangrijke vragen, waarop de antwoorden essentieel zijn om te kunnen beoordelen of een tegemoetkoming in de loonkosten u voldoende lucht geeft. Het kan ook zijn dat u voor de langere termijn beter andere maatregelen kunt nemen. Door de voorwaarden en restricties die zijn verbonden aan de NOW-regeling, is het belangrijk om vóóraf te beoordelen of de NOW u voldoende helpt. Samen met u bekijken we waar de knelpunten liggen en adviseren u over welke route de meest succesvolle zal zijn.

Hierna kunt u hetzij onderbouwd een NOW-aanvraag indienen, hetzij verder praten met de experts van ons  Turn Around Consult team. Zij kunnen u adviseren over andere oplossingen zoals bijvoorbeeld een herstructurering, een reorganisatie of een (collectief) ontslag.

Consult door accountant
We hebben samenwerkingsverbanden met meerdere accountants, en zullen samen met één van hen – in overleg met u gekozen – de cijfermatige kant van de diverse scenario’s beoordelen. Zo kan iedereen vanuit zijn eigen expertise meedenken zodat de uiteindelijke beslissing weloverwogen door u kan worden genomen. Ook in een verdere procedure kan de accountant als deskundige een belangrijke rol spelen.

Bezwaar maken
Wij nemen de bezwaarprocedure geheel voor u uit handen. Hierbij krijgt u maatwerk tegen vaste prijzen. Wij kunnen een bezwaarschrift opstellen tegen het afwijzings- of terugvorderingsbesluit, waarin wij beargumenteren waarom de beslissing van het UWV onrechtmatig is. Ook kunt u ervoor kiezen om wel of geen hoorzitting te laten plaatsvinden en om wel of niet de mogelijkheden van een minnelijke regeling te verkennen.

Beroep instellen
Wanneer het bezwaar door het UWV als ongegrond beoordeeld wordt, kunnen wij ook de beroepsprocedure geheel voor u uit handen nemen. Idem met maatwerk tegen vaste prijzen. Wij kunnen een beroepschrift opstellen tegen de beslissing van het UWV, waarin wij beargumenteren waarom deze onrechtmatig is. Ook in deze stap kunt u ervoor kiezen om wel of geen zitting te laten plaatsvinden en om wel of niet de mogelijkheden van een minnelijke regeling te verkennen.

Spoedprocedure bezwaar/beroep
Indien uw bedrijf niet kan wachten op een beslissing van het UWV of een uitspraak van de rechtbank, is een spoedprocedure (een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’) mogelijk. Hiermee kan uw bedrijf op korte termijn een voorlopig oordeel krijgen over de aanvraag van de NOW-subsidie en een eventueel voorschot ontvangen. Wij verzorgen de spoedprocedure van begin tot eind voor u.

Incasseren schadevergoeding
Mocht uw bedrijf schade hebben geleden door een onterechte (gedeeltelijke) afwijzing of terugvordering, dan hebt u mogelijk recht op schadevergoeding. Wij kunnen u tegen een vaste prijs adviseren over de haalbaarheid hiervan en de incasseringsprocedure geheel voor u uitvoeren.

Bij het maken van bezwaar of instellen van beroep tegen beslissingen van het UWV, is vastgelegd dat de proceskosten aan u vergoed worden, wanneer u in het gelijk wordt gesteld. Daarnaast hoeft u de proceskosten van het UWV niet te vergoeden, mocht u in het ongelijk worden gesteld.

Turn Around Consult
Vraagt uw situatie om maatwerk of blijkt uit de intake dat het aanvragen van een NOW-subsidie voor u niet de best optie is, dan kan ons TAC-team u ongetwijfeld verder helpen. De specialisten van het  Turn Around Consult brengen samen met u uw situatie in kaart, om zo uw specifieke uitdagingen en kansen boven water te krijgen. Een Quick Scan kan helpen om uw inzicht te vergroten, zodat we samen specifiek voor uw organisatie een adequaat plan van aanpak kunnen maken.

Specialisten Right about NOW

Marxman Advocaten staat ondernemers al decennialang bij als het gaat om advies en begeleiding van organisaties. Ook nu, tijdens de coronacrisis, zijn wij graag uw partner in business.

Vanwege de intensieve samenwerking tussen onze specialisten op het snijvlak van arbeids- en bestuursrecht, onze ervaring met crisissituaties en ons grote netwerk van gespecialiseerde professionals, benadert u ons via één loket en krijgt u zo toegang tot geïntegreerde dienstverlening. Daar komt bij dat wij u zonder vertraging intern kunnen doorverwijzen naar onze Turn Around Consultants. Uw bedrijf blijft hierdoor in een vertrouwde omgeving, waardoor gevoelige bedrijfsgegevens niet opnieuw hoeven te worden gedeeld.  Snelheid, deskundigheid en transparantie staan altijd voorop.

Meer weten?

De specialisten van het Right About NOW-team staan klaar voor ondernemers en organisaties die advies kunnen gebruiken in verband met het aanvragen van de NOW-subsidie. Op deze manier is uw bedrijf optimaal voorbereid op alle mogelijke scenario’s en kunt u vol vertrouwen de komende tijd tegemoet zien.

Wilt u een kosteloze kennismaking? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van de NOW-regeling: