8 oktober 2020
Ontheffing groepsgrootte evenementenlocatie

De voorzitter van de veiligheidsregio verleent geen of beperkte ontheffing op het maximaal mogen ontvangen van 30 mensen. Wat kan ik hiertegen doen?

Voor veel evenementenlocatie was er enig licht aan het einde van de tunnel. Op de strenge overheidsmaatregelen die op zondag 27 september 2020 zijn aangekondigd, kon de voorzitter van de veiligheidsregio een ontheffing verlenen. Wanneer de ontheffing verleend zou worden, dan zouden er meer dan 30 mensen mogen worden ontvangen.

In de toelichting op de noodverordening van 29 september 2020 is daarover het volgende opgenomen: “Deze ontheffingsgrond dient terughoudend te worden gebruikt. De voorzitter dient zich bij het besluit om af te wijken vanzelfsprekend wel te houden aan de opdrachten op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid.

Echter, niet elke evenementenlocatie heeft een ontheffing gekregen van de voorzitter van de veiligheidsregio. Er is een gevoel van willekeur ontstaan bij met name eigenaren van evenementenlocaties ((https://nos.nl/artikel/2350481-onbegrip-over-willekeur-bij-coronaontheffingen-theaters-en-popzalen.html)). Daarnaast wordt wel een ontheffing ontvangen, maar de ontheffing is beperkt tot enkel culturele activiteiten en dat er dus geen zakelijke evenementen mogen plaatsvinden.

Wat kun je doen wanneer je geen of een beperkte ontheffing hebt gekregen?

 

Het niet verlenen van een ontheffing of het verlenen van een beperkte ontheffing is een besluit

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat als een besluit wordt aangemerkt: “een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.” Het (gedeeltelijk) afwijzen van een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing is een besluit. Het is vergelijkbaar met de situatie dat een gemeente een aanvraag voor een vergunning (gedeeltelijk) afwijst.

Waar de evenementenlocatie in ieder geval aan dient te voldoen zijn
(i) de overige bepalingen uit de geldende noodverordening,
(ii) het brancheprotocol en
(iii) alle overige richtlijnen van het RIVM.

Het hangt van de betreffende veiligheidsregio af wat de overige voorwaarden zijn waaraan voldaan dient te worden en voor welke evenementenlocaties überhaupt een ontheffing wordt verleend. Zo heeft de veiligheidsregio Haaglanden de volgende voorwaarden gesteld ‘de instelling is van groot (inter-)nationaal-, regionaal- of lokaal (historisch) belang’, ‘de instelling speelt een vitale rol in de culturele infrastructuur van de regio of Nederland’ en ‘de instelling biedt een breed publiek de mogelijkheid van een divers aanbod gebruik te maken’.

 

De te volgen route

Bezwaar

Er dient eerst bezwaar te worden gemaakt tegen het afwijzen van de ontheffing dan wel tegen het deel waarvoor geen ontheffing is verkregen. Daarbij is van belang dat goed wordt gekeken naar de motivering van de afwijzing. Ook dient te worden bekeken of de voorzitter van de veiligheidsregio voldaan heeft aan de algemene beginsel van behoorlijk bestuursrecht, zoals het gelijkheidsbeginsel. Gelijke gevallen, moeten gelijk worden behandeld.

Een bezwaarschrift dient uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit te zijn ingediend. De termijn is een harde termijn. Ben je bijvoorbeeld 1 dag te laat, dan is het uitgangspunt dat het bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld en is inhoudelijk beroep daarna niet meer mogelijk.

Het bezwaarschrift dient zorgvuldig te worden opgesteld, omdat dit ook een rol speelt in een eventuele beroepsprocedure.

Vervolgens zal de voorzitter van de veiligheidsregio binnen 8 weken – waarbij een verlenging van zes weken mogelijk is – een beslissing op bezwaar moeten nemen. Doet hij dit niet, kun je hem ingebrekestellen. Dit zorgt voor een financiële prikkel om hem alsnog zo snel mogelijk te laten beslissen.

Beroep

Indien de beslissing op bezwaar verkeerd uitpakt, dan kun je vervolgens in beroep bij de rechtbank. De termijn hiervoor bedraagt zes weken vanaf de bekendmaking van de beslissing op het bezwaar.

Deze termijn is een harde termijn. Ben je bijvoorbeeld 1 dag te laat, dan is het uitgangspunt dat het beroep niet inhoudelijk wordt behandeld.

De rechter zal oordelen of de voorzitter van de veiligheidsregio op een zorgvuldige wijze tot het betreffende besluit heeft kunnen komen en of dit deugdelijk is gemotiveerd. Let op: de rechter doet dit wel terughoudend en zal een oordeel geven of de voorzitter in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Met andere woorden: de rechter zal niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten.

 

Voorlopige voorziening

In het bestuursrecht kan door een rechter snel een oordeel worden gegeven over of de voorzitter van de veiligheidsregio de aanvraag in redelijkheid heeft afgewezen. Dat wordt in het bestuursrecht een voorlopige voorziening genoemd.

Een voorlopige voorziening kan worden gevraagd wanneer er sprake is van een spoedeisend belang. Ook hier geldt dat de redenen van de voorlopige voorziening duidelijk en goed gestructureerd dienen te worden gepresenteerd, om zo succesvol mogelijk te zijn.

Reden voor het verlenen van een voorlopige voorziening kan zijn dat de rechter twijfelt aan de rechtmatigheid van het besluit of het besluit naar zijn voorlopig oordeel onrechtmatig is. Ook kan een besluit in strijd zijn met het geldende beleid. Daarnaast zal de voorzieningenrechter de betrokken belangen afwegen, waarbij een ernstige inbreuk op een van de betrokken belangen een reden kan zijn voor een voorlopige voorziening, indien daartoe geen voldoende motivering in het besluit aanwezig is.

De voorzieningenrechter kan in de voorlopige voorziening procedure ook een besluit nemen op een ingesteld beroep. Dat wordt ‘kortsluiting’ genoemd. Dat kan bijvoorbeeld worden gevraagd in een situatie waar het geen ingewikkelde zaak betreft en de rechter tegelijk met de voorlopige voorziening het beroep kan afdoen.

 

Win tijdig juridisch advies in

Wil je een aanvraag doen bij de voorzitter van de veiligheidsregio om een ontheffing te verlenen om zo meer dan 30 mensen te mogen ontvangen, win dan tijdig juridisch advies in om de kans op een ontheffing te vergroten. Wij adviseren u graag over uw mogelijkheden om en ontheffing te verkrijgen of om op te komen tegen een afwijzing daarvoor.

Wanneer de aanvraag wordt afgewezen of beperkt wordt gehonoreerd, dan verdient het helemaal de voorkeur om juridisch advies in te winnen. Dit omdat er dan strenge termijnen gelden, vormvoorschriften gelden en er steeds minder kans is op een (volledige) ontheffing. Daarnaast zijn er mogelijk andere manieren om de (volledige) ontheffing alsnog te krijgen. Wij nemen graag de bezwaar- en beroepsprocedure op ons om uw kans op succes te vergroten.

 

Ondersteuning welkom?
Heeft u advies nodig bij het maken van bezwaar tegen het niet hebben ontvangen van een ontheffing of het hebben ontvangen van een beperkte ontheffing, dan denken wij graag met u mee:

Jan de Wrede, Advocaat Ondernemingsrecht en Evenementenrecht
E-mail: dewrede@marxman.nl / Telefoonnummer: 06 52 57 33 11

Werner Altenaar, Advocaat Bouw en Bestuursrecht
E-mail: altenaar@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000

Jasminke Meester, Advocaat Contracten, Bouw en Bestuursrecht
E-mail: meester@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000