22 april 2021
Plaatsing op de evenementenkalender: een optie of een plicht?

In veel gemeenten wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde evenementenkalender. Op deze kalender is in één oogopslag te zien welke evenementen dat jaar in de gemeente worden georganiseerd. Organisatoren van evenementen kunnen hun evenement aanmelden bij de gemeente om deze te laten plaatsen op de kalender. Na het aanmelden van het evenement voor plaatsing op de kalender, dient een evenementenvergunning te worden aangevraagd op basis waarvan het evenement mag plaatsvinden. Let op: het aanmelden voor het evenement voor plaatsing op de kalender, betekent niet dat daarmee automatisch een evenementenvergunning wordt aangevraagd en/of wordt verleend.
In een enkel geval weigert de gemeente het evenement op de kalender te plaatsen. Kan de organisatie daar iets tegen doen of valt er dat jaar niets te vieren? In dit artikel beantwoorden wij deze vraag.

Is de weigering een besluit?

In juridische begrippen is de vraag: kan de organisator tegen de weigering tot plaatsing op de kalender in bezwaar en/of beroep? Dat is afhankelijk van de vraag of de weigering door de gemeente is aan te merken als een ‘besluit’.
De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling een besluit is. Kort gezegd kan je daar de volgende elementen uit afleiden: (i) schriftelijk, (ii) beslissing, (iii) afkomstig van een bestuursorgaan, (iv) inhoudende een rechtshandeling en (v) publiekrechtelijk van aard.
Met name het element ‘rechtshandeling’ is van belang voor het beantwoorden van onze vraag. Het gaat er bij dit element om of het de bedoeling is iets te veranderen in de juridische positie van de organisator. Met andere woorden: is het de bedoeling dat de organisator een bevoegdheid, aanspraak, recht of verplichting krijgt of juist verliest.
Uit de praktijk blijkt dat dit per gemeente kan verschillen. Dat komt door het volgende.

Algemene plaatselijke verordening

Gemeenten toetsen vergunningaanvragen aan de Algemene plaatselijke verordening (APV). APV-bepalingen kunnen op verschillende manier worden geformuleerd. In de APV kan het volgende zijn bepaald:
– Een aanvraag voor een evenement wordt buiten behandeling gesteld indien het evenement niet is opgenomen op de evenementenkalender;
– Een evenementenvergunning kan niet worden verleend indien het evenement niet is opgenomen op de evenementenkalender;
– Een evenementenvergunning kan worden geweigerd als het evenement niet is opgenomen op de evenementenkalender.

De eerste twee voorbeelden zijn dwingende voorschriften. Wanneer het evenement niet op de kalender staat kan de vergunning niet worden verleend. Het wel of niet plaatsen van het evenement op de evenementenkalender heeft daardoor invloed op de juridische positie van de organisator.
Het derde voorbeeld is niet dwingend. Ondanks dat het evenement niet op de kalender is geplaatst kan de gemeente alsnog een vergunning verlenen. Het wel of niet plaatsen van het evenement op de kalender verandert de juridische positie van de organisator niet.
Het is dus per gemeente verschillend of je in bezwaar of beroep kunt tegen een afwijzing van je aanmelding voor plaatsing op de kalender. Ter illustratie onderstaand een aantal voorbeelden.

Gemeente Rotterdam
De hoogste bestuursrechter, de Afdeling van de Raad van State, heeft 15 november 2018 geoordeeld dat inderdaad sprake was van een rechtshandeling. De APV van de gemeente Rotterdam bevat dwingende voorschriften. De organisator van het evenement kon in bezwaar en beroep tegen de afwijzing.
– Klik hier voor de uitspraak: ABRvS 15 november 2018.

Gemeente Zutphen
Op 11 september 2019 oordeelde de bestuursrechter dat de afwijzing geen rechtshandeling betrof omdat de APV geen dwingende voorschriften bevatte. De gemeente kon de vergunning verlenen zonder dat het evenement op de evenementenkalender stond vermeld. De organisator van het evenement kon niet in bezwaar en beroep tegen de afwijzing, maar dus wel een evenementenvergunning krijgen.
– Klik hier voor de uitspraak: ABRvS 11 september 2019.

Gemeente Almere
Een jaar later op 9 september 2020, oordeelde de hoogste bestuursrechter dat er geen sprake was van een rechtshandeling omdat in de APV voorschriften niet dwingend waren voor geschreven. De organisator van het evenement kon niet in bezwaar en beroep tegen de afwijzing, maar wel een evenementenvergunning krijgen.
– Klik hier voor de uitspraak: ABRvS 9 september 2020.

Conclusie

De vraag of je iets kunt doen tegen een afwijzing van je aanmelding om een evenement op de kalender te plaatsen, is dus afhankelijk van de vraag of de weigering een ‘besluit’ is. Dit verschilt per gemeente. Daardoor is het ook per gemeente verschillend of jij in bezwaar of beroep kan tegen de afwijzing.

Corona

Juist nu kan het van belang zijn dat jouw evenement wél op de kalender wordt geplaatst indien in de APV dwingende bepalingen daaromtrent zijn opgenomen. Indien het evenement niet is opgenomen en conform de maatregelen het evenement wel kan worden georganiseerd, kan het ontbreken van de vermelding op de kalender alsnog betekenen dat het evenement niet kan doorgaan.

Contact

Organiseer jij evenementen of moet je een aanmelding voor de evenementenkalender beoordelen?
Neem gerust contact met ons op.

Jan de Wrede, Advocaat Ondernemingsrecht en Evenementenrecht
E-mail: dewrede@marxman.nl / Telefoonnummer: 06 52 57 33 11

Jasminke Meester, Advocaat Contracten, Bouw en Bestuursrecht
E-mail: meester@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000