18 september 2019
WOZ-waarde nog nooit zo hoog, goed of slecht nieuws?

Vorige week maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: “CBS“) bekend dat de WOZ-waarde van woningen, met een gemiddelde stijging van 7,8 procent, de hoogste stijging sinds jaren heeft. Niet alleen de stijging zelf is een record; ook de WOZ-waarde zelf heeft de hoogste waarde ooit. Is dit nou goed of slecht nieuws? Dat is afhankelijk van jouw belang bij de WOZ-waarde.

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: “Wet WOZ“) wordt aan onroerende zaken de WOZ-waarde toegekend. Verschillende belanghebbenden hebben met de WOZ-waarde van een woning te maken. Doordat er zoveel verschillende belangen zijn is er soms ook sprake van tegengestelde belangen. Om tegemoet te komen aan deze tegengestelde belangen wordt de Wet WOZ mogelijk gewijzigd.

Conceptwetsvoorstel
Door de wetgever wordt beoogd de rechtsbescherming voor de verschillende belanghebbenden bij een besluit over de WOZ-waarde te regelen. Het conceptwetsvoorstel bevat onder andere de volgende wijzigingen.

  • Allereerst wordt de individuele WOZ-beschikking gewijzigd in een objectgebonden WOZ-beschikking. Dit is het besluit waarmee de WOZ-waarde van het betreffende object vast komt te staan. De WOZ-beschikking wordt niet langer gekoppeld aan de gebruiker van een onroerende zaak, maar aan de onroerende zaak zelf. Deze WOZ-waarde is bindend voor alle belanghebbenden.
  • Ten tweede is ervoor gekozen om ten aanzien van de rechtsbescherming aan te sluiten bij het open stelsel van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb“). Hierdoor kunnen alle personen met een rechtstreeks belang bij de WOZ-beschikking bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.
  • Ten derde wordt ook voor de bekendmaking van de WOZ-beschikking aangesloten bij de Awb; de bij de gemeente bekende belanghebbende (de eigenaar en gebruiker van de onroerende zaak) krijgen de WOZ-beschikking toegezonden.
  • Ten vierde wijzigt de tussentijdse WOZ-beschikking. De wetgever vindt het niet langer wenselijk dat de WOZ-waarde gedurende het jaar kan wijzigen. Er is slechts nog een herzieningsmogelijkheid indien de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld en dit de belanghebbende(n) redelijkerwijs kenbaar is op het moment van het bekendmaken van de WOZ-waarde.

De verbetering van de rechtsbescherming bij een WOZ-beschikking is noodzakelijk, maar zal ook een grote impact hebben op de uitvoeringspraktijk én mogelijk ook voor u.

Wij houden u op de hoogte over deze wijziging van de wet. Wilt u in de tussentijd meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Contactinformatie
Björn de Smit, Advocaat Bouwrecht, Huur & Koop, Aanbestedingen
E-mail: desmit@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 80 00

Jasminke Meester, Juridisch medewerkster Bouwrecht, Huur & Koop, Aanbestedingen
E-mail: meester@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 80 00