Werkgevers opgelet: belangrijke wijzigingen in de wereld van het arbeidsrecht!

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is in werking getreden. In februari schreef een van onze arbeidsrechtadvocaten specifiek voor de flexbranche een interessante column over dit wetsvoorstel. Die column kun je hier teruglezen.

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op maandag 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. De wijzigingen komen voort uit een Europese richtlijn die op voornoemde datum in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd.

Wat betekent dit voor jouw organisatie? Hierbij de belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Verplichte scholing voor werknemers moet voortaan kosteloos worden aangeboden en deze scholing mag in beginsel (hierop zijn uitzonderingen mogelijk) onder werktijd worden gevolgd. Als voor de verplichte scholing toch een terugbetalingsregeling wordt overeengekomen, dan is dit beding nietig.
  • Werkgevers mogen werknemers niet zomaar meer verbieden om (voor een ander of als zelfstandige) nevenwerkzaamheden te verrichten. Alleen als hiervoor een goede reden bestaat, is een dergelijk (overeengekomen) verbod toegestaan. Als voorbeelden worden genoemd: de gezondheid en veiligheid van de werknemer, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten.
  • De informatieplicht van werkgevers wordt uitgebreid. Dit houdt in dat er meer informatie moet worden verstrekt over de belangrijkste onderdelen van de arbeidsrelatie en –voorwaarden, hetgeen zorgt voor meer transparantie en voorspelbaarheid voor werknemers. Wij informeren je graag over deze aanvullende verplichtingen.
  • Werknemers met ‘geheel of grotendeels onvoorspelbare tijdstippen’ krijgen meer bescherming. Zo kunnen werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon enkel nog verplicht worden om arbeid te verrichten op vastgestelde referentiedagen en -uren. Arbeid die daarbuiten valt, mag worden geweigerd. Een andere wijziging is dat voor deze werknemers – met een onvoorspelbaar werkpatroon – de termijnen voor oproepovereenkomsten (voor het oproepen, wijzigen en intrekken van diensten) zijn gaan gelden.
  • Een werknemer met een flexibel contract (zoals een oproepkracht) kan, als diegene ten minste 26 weken in dienst is, verzoeken om een baan met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Dit is enkel mogelijk als deze arbeidsvorm daadwerkelijk beschikbaar is. Er zijn geen criteria genoemd op basis waarvan een dergelijk verzoek moet worden geaccepteerd of afgewezen. Wel geldt er een sanctie voor het niet (tijdig) reageren door de werkgever; in dat geval wordt het verzoek van de werknemer automatisch ingewilligd.

Belangrijk is het dat deze nieuwe regels onmiddellijke werking hebben. Dat betekent dat de wijzigingen gelden voor zowel huidige als nieuwe werknemers. Om die reden adviseren wij om op korte termijn de arbeidsovereenkomsten en interne regelingen te laten controleren en aan te passen aan deze nieuwe wetgeving.

 

Ouderschapsverlof voor werknemers uitgebreid

Daarnaast hebben ouders vanaf dinsdag 2 augustus 2022 recht op negen weken betaald ouderschapsverlof, dat moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van hun kind. Tijdens dit verlof wordt het loon gedeeltelijk (voor 70%) doorbetaald en dit vormt dus een aanvulling op het reeds bestaande, onbetaalde ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek. Let op: het uitgebreide ouderschapsverlof geldt ook voor ouders van kinderen die vóór 2 augustus 2022 zijn geboren. Ook in die gevallen moet het verlof in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.

Voor adoptie- en pleegouders is het eveneens mogelijk om een beroep te doen op het betaalde ouderschapsverlof, mits het kind jonger is dan acht jaar en het verlof wordt opgenomen binnen één jaar nadat het kind is geadopteerd of in het gezin is geplaatst.

Wil je meer weten over de wetswijzigingen en hoe hiermee moet worden omgegaan? Neem dan contact met ons op, onze arbeidsrechtadvocaten staan voor je klaar! Uiteraard kan je ook voor overige vragen over jouw onderneming een van de specialisten van Marxman raadplegen.

Artikel geschreven door:

Bas Besseling

Partner, lid dagelijks bestuur