Inleiding
Marxman Advocaten B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Marxman Advocaten B.V. omgaat met verwerkingen van persoonsgegevens welke plaatsvinden via de website www.marxman.nl. Ook vindt u hier meer informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens welke te maken hebben met overige bedrijfsprocessen binnen Marxman Advocaten B.V. Hierna wordt Marxman B.V. aangeduid als “Marxman“.

In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Marxman
Marxman is statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 32083052 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacybeleid is Marxman bereikbaar op werkdagen vanaf 08.30 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 0334508000. U kunt daarbij vragen naar de heer mr. S. Palm. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@marxman.nl.

Gegevensbeschermingsbeleid
Marxman en haar medewerkers zijn gebonden aan een (intern) gegevensbeschermingsbeleid. Op basis daarvan is het medewerkers alleen toegestaan om (met inachtneming van het gegevensbeschermingsbeleid) persoonsgegevens te verwerken als dat nodig is voor de uitvoering van een opgedragen taak. Daarnaast zijn medewerkers gebonden aan specifieke instructies over hoe om te gaan met persoonsgegevens. Als voorbeeld kan men denken aan de instructie dat medewerkers documenten van Marxman (waarin zich persoonsgegevens bevinden) niet op een eigen apparaat op mogen slaan. Ook dient een computersysteem vergrendeld of afgesloten te zijn als een medewerker niet aanwezig is op kantoor en zijn alle medewerkers gebonden aan een strikte geheimhouding.

Verwerkingen van persoonsgegevens
Verwerkingen van persoonsgegevens via de website

Gebruik van het contactformulier
Op onze website is een contactformulier aanwezig. Als u daarvan gebruikt wenst te maken, dan vraagt Marxman u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
– Voornaam;
– Achternaam;
– E-mail;
– Telefoonnummer.

Marxman verwerkt persoonsgegevens van u voor de afhandeling van een door u aan ons gestelde vraag, klacht of andersoortige communicatie. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Marxman en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Marxman en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie nodig is. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd.

Aanmelden voor een evenement
Het is mogelijk dat u zich via de website inschrijft voor een evenement (bijvoorbeeld een seminar, masterclass of andersoortig evenement). Juridisch gezien sluit u dan een overeenkomst met Marxman. Op deze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U dient daarvoor in het bijbehorende formulier de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
– Voornaam;
– Achternaam;
– E-mail;
– Telefoonnummer.

Als bovenstaande persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, dan kunt u zich niet aanmelden voor het evenement.

De persoonsgegevens worden gebruikt om een deelnemerslijst van het evenement bij te kunnen houden. Deze deelnemerslijst wordt gebruikt voor praktische doeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen of een evenement wel of niet door kan gaan in verband met de daarvoor getoonde animo. Hierover kunnen wij u dan, indien nodig, informeren. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Marxman en van u. Dit belang bestaat concreet uit het praktische belang van Marxman om een evenement te kunnen organiseren. Na het evenement (of nadat is besloten dat het evenement geen doorgang vindt) worden de persoonsgegevens verwijderd. In het geval het evenement samen wordt georganiseerd met een partner, dan vragen wij dat ook van de betreffende partner.

Uw persoonsgegevens kunnen na het sluiten van de overeenkomst ook worden gebruikt om telefonisch contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden. Concreet houdt dit in dat wij u binnen zes maanden na het sluiten van de overeenkomst maximaal éénmaal telefonisch benaderen om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen. De persoonsgegevens worden daarom tot uiterlijk zes maanden na het sluiten van de overeenkomst bewaard. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang om onze producten en diensten bij u onder de aandacht te kunnen brengen. Wij hebben op onze beurt veel tijd en zorg besteed aan het organiseren van een evenement. Gedurende dat evenement heeft u van ons kennis ontvangen of een activiteiten mogen bijwonen, waar normaliter voor betaald dient te worden. In ruil voor het organiseren en kunnen bijwonen van het evenement, vinden wij het redelijk en gerechtvaardigd dat wij u één keer telefonisch onze producten en diensten onder de aandacht kunnen brengen. In het geval het evenement samen wordt georganiseerd met een partner, dan zal ook deze partner u éénmalig telefonisch mogen benaderen. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen voor commerciële doeleinden.

Let op dat u te allen tijde, dus ook voorafgaand aan het moment dat wij telefonisch contact met u hebben opgenomen, gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. Marxman zal daar zonder meer gehoor aan geven en in dat geval geen telefonisch contact met u opnemen. Het recht van bezwaar komt verderop in dit privacybeleid ook aan de orde.

Let op dat tijdens het evenement video’s en foto’s kunnen worden gemaakt. Daarover treft u verderop in dit privacybeleid meer informatie aan.

Downloaden van een whitepaper
Het is mogelijk dat u zich via de website één van onze whitepapers downloadt. Juridisch gezien sluit u dan een overeenkomst met Marxman. Op deze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
U dient in het bijbehorende formulier de volgende persoonsgegevens te verstrekken.
– Voornaam;
– Achternaam;
– E-mail;
– Telefoonnummer.

Als bovenstaande persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, dan kunt u het whitepaper niet downloaden.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om u het whitepaper toe te kunnen sturen.

Uw persoonsgegevens kunnen na het sluiten van de overeenkomst ook gebruikt worden om telefonisch contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden. Concreet houdt dit in dat wij u binnen zes maanden na uw aanvraag van het whitepaper éénmaal telefonisch kunnen benaderen om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen. De persoonsgegevens worden daarom tot uiterlijk zes maanden na het downloaden van het whitepaper door ons bewaard. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang om onze producten en diensten bij u onder de aandacht te kunnen brengen. Wij hebben op onze beurt veel tijd en zorg besteed aan het opstellen van de informatie zoals te vinden in het whitepaper. Daardoor beschikt u over kennis, waar normaliter voor betaald moet worden. In ruil het verstrekken van het whitepaper, vinden wij het redelijk en gerechtvaardigd dat wij u één keer telefonisch onze producten en diensten onder de aandacht kunnen brengen. Let op dat u te allen tijde, dus ook voorafgaand aan het moment dat wij telefonisch contact met u hebben opgenomen, gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. Marxman zal daar zonder meer gehoor aan geven en in dat geval geen telefonisch contact met u opnemen. Het recht van bezwaar komt verderop in dit privacybeleid ook aan de orde.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen voor commerciële doeleinden.

Verwerking welke betrekking hebben op overige bedrijfsprocessen

Introductie
Langs deze weg informeren wij u ook over een aantal verwerkingen van persoonsgegevens welke betrekking hebben op overige bedrijfsprocessen binnen Marxman. Wij hebben deze informatie in dit (openbare) privacybeleid opgenomen, omdat wij bijvoorbeeld naar deze informatie verwijzen in onze opdrachtbevestiging.

Vastleggen van bezoekersinformatie
Marxman legt vast welke bezoekers haar vestigingen hebben bezocht. Daarbij wordt de naam, de werkgever en (indien bekend) het telefoonnummer van de betreffende bezoeker opgeslagen. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Marxman. Dit belang bestaat concreet uit het feit dat de informatie beschikbaar moet zijn mocht er onverhoopt een incident plaatsvinden tijdens uw bezoek (denk aan een ontruiming) maar ook zodat meer informatie beschikbaar is indien mogelijk een incident heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld diefstal). Daarnaast kunnen wij op deze manier onze dienstverlening uitvoeren en optimaliseren. Uw gegevens zullen wij, omwille van de werkbaarheid, net zo lang bewaren als die van bezoekers waarvan het bezoek als zaaksgerelateerde informatie wordt behandeld (zie hierna). Indien u daar bezwaar tegen heeft, zullen wij hier direct actie op ondernemen en de gegevens van uw bezoek verwijderen.

Waar relevant wordt ook de naam en werkgever van de aanwezige bezoeker ook afzonderlijk opgeslagen om bij te kunnen houden hoeveel gesprekken een individuele advocaat heeft gevoerd. Daarvoor wordt een apart bestand aangemaakt. De persoonsgegevens worden maximaal een half jaar nadat het betreffende kalenderjaar waarin het bezoek heeft plaatsgevonden verwijderd.

Het is mogelijk dat de betreffende persoonsgegevens als zaaksgerelateerde documentatie wordt aangemerkt. De bewaartermijn van zaaksgerelateerde documentatie is als apart onderdeel opgenomen in dit privacybeleid.

Controleren identiteit van klanten en cliëntenonderzoek Wwft
Op basis van de Verordening op de advocatuur zijn wij verplicht om onze klanten te identificeren. Een rechtspersoon wordt geïdentificeerd aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als de cliënt een natuurlijk persoon is, ofwel als een natuurlijke persoon een rechtspersoon vertegenwoordigd (waarbij uitgangspunt is dat vertegenwoordiging uiteindelijk altijd door een natuurlijke persoon dient plaats te vinden), dan is het uitgangspunt dat de identiteit van de cliënt op het kantoor van Marxman wordt gecontroleerd aan de hand van een fysieke controle van een identiteitsbewijs van de cliënt.

Indien de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme op de dienstverlening van toepassing is, dienen wij eveneens een cliëntenonderzoek uit te voeren. De met deze verplichtingen gepaard gaande verwerkingen van persoonsgegevens (inclusief het maken van een kopie paspoort) zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht die op ons rust. Het zal hierbij in de regel gaan om reguliere advisering, bijvoorbeeld op het gebied van vastgoedtransacties of het oprichten van juridische structuren.

Bewaren administratie op grond van fiscale bewaarplicht
Als gevolg van de fiscale bewaarplicht, dient Marxman haar administratieve gegevens zeven jaar te bewaren. Het is mogelijk dat op basis van deze bewaarplicht Marxman genoodzaakt is uw persoonsgegevens te bewaren. In dit geval is de verwerking noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over de fiscale bewaarplicht (en de gegevens die op basis daarvan bewaard moeten worden), vindt u op de website van de Belastingdienst.

Maken van verslagen van evaluatiegesprekken met klanten
Marxman voert met klanten regelmatig evaluatiegesprekken om de Marxman verzorgde dienstverlening te bespreken en om te beoordelen of de klant mogelijk interesse heeft in overige juridische producten of diensten. Van de betreffende evaluatiegesprekken wordt als uitgangspunt een gespreksverslag gemaakt. Dit gespreksverslag wordt in beginsel maximaal tien jaar bewaard, gerekend vanaf de dag dat het evaluatiegesprek heeft plaatsgevonden. De rechtsgrond van deze verwerkingen is dat deze gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. Dit belang bestaat concreet uit het kunnen beoordelen en optimaliseren van de dienstverlening voor de betreffende klant.

Let op dat u te allen tijde, dus ook voorafgaand aan het moment dat wij het gespreksverslag opstellen, gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. Marxman zal daar zonder meer gehoor aan geven en in dat geval geen gespreksverslag opstellen. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om de betreffende persoonsgegevens te laten verwijderen. Marxman dient per verzoek te beoordelen of daaraan gehoor kan worden gegeven. Dit is namelijk niet onder alle omstandigheden mogelijk. Beide rechten komen ook verderop in dit privacybeleid aan de orde.

Bewaren van zaaksgerelateerde informatie
Zaaksgerelateerde documenten worden maximaal twintig jaar plus zes maanden bewaard, gerekend vanaf de dag dat de zaak is afgesloten. De termijn van 20 jaar valt samen met de verjaringstermijn voor (beroeps)aansprakelijkheid op basis van artikel 3:310 BW. Deze bewaartermijn wordt ook door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerd in de instructie “Archivering op het advocatenkantoor”.

Versturen van documenten
Het is in veel gevallen noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst dat wij u documenten met persoonsgegevens toesturen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan concepten van processtukken of adviezen. Alle documenten worden u als uitgangspunt per e-mail toegezonden. E-mails worden verzonden door e-mailservers die STARTTLS , DMARC, DKIM en SPF ondersteunen. Daardoor is het mogelijk dat met uw ontvangende e-mailservers (indien deze dit ondersteunen) een beveiligde verbinding wordt opgezet. U dient er zelf voor te zorgen dat uw e-mailservers dit ondersteunen. Indien u wilt dat wij een andere vorm van verzending hanteren, dan kunt u daarover contact met ons opnemen.

Foto’s en video’s van evenementen
Marxman organiseert met enige regelmaat evenementen voor bestaande klanten en relaties. Het is mogelijk dat tijdens de evenementen foto’s of video’s worden gemaakt. Het is mogelijk dat de foto’s of beelden worden gepubliceerd op de website, in een nieuwsbrief of in een andere uiting van Marxman en/of van een partner die samen met Marxman het betreffende evenement organiseert. Marxman (en eventueel de betreffende partner) zal dit ten tijde van het evenement ook mededelen en vragen of bezwaar bestaat tegen mogelijke publicatie. Indien mogelijk, wordt direct op een mogelijk bezwaar geanticipeerd door de betreffende persoon niet of niet herkenbaar is beeld te brengen. De betreffende foto’s zullen niet langer dan vijf jaar na het evenement actief worden gepubliceerd. Dit laat onverlet dat het mogelijk is dat publicaties langer beschikbaar blijven op plaatsen waar Marxman niet bevoegd is om informatie te verwijderen en/of te wijzigen.

De rechtsgrond van deze verwerkingen is dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Marxman (en eventueel de partner waarmee Marxman een evenement organiseert). Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang. Marxman (en eventueel de partner waarmee Marxman een evenement organiseert) heeft veel tijd en zorg besteed aan het organiseren van een evenement. In ruil voor het organiseren en kunnen bijwonen van het evenement, vindt Marxman het redelijk en gerechtvaardigd dat bovengenoemde verwerkingen van persoonsgegevens plaatsvinden. Dit zodat Marxman kan onderbouwen dat actief wordt geïnvesteerd in haar klanten en relaties.

Let op dat u te allen tijde, dus ook voorafgaand aan het moment dat telefonisch contact wordt opgenomen of voorafgaand aan het moment dat foto’s en/of beelden worden gemaakt of gepubliceerd gebruikt kunt maken van het recht van bezwaar. De handelingen waartegen bezwaar wordt gemaakt, zullen dan niet worden uitgevoerd. Eventuele handelingen welke voorafgaand aan het moment van bezwaar hebben plaatsgevonden, blijven wel rechtsgeldig.

Evaluatieformulier evenementen
Tijdens de evenementen kunnen evaluatieformulier worden uitgedeeld. De evaluatieformulieren bevatten een aantal vragen. De antwoorden geven ons nuttige feedback, welke wij kunnen gebruiken in het kader van de organisatie van een volgend evenement. Door middel van het evaluatieformulier vragen wij u ook of u zich aan wilt melden voor onze nieuwsbrieven. Op het evaluatieformulier kunt u ook kenbaar maken of u benaderd wilt worden over specifiek onderwerp en door een specifiek persoon (bijvoorbeeld een spreker).

Op de evaluatieformulier kunt u de volgende persoonsgegevens invullen:
– Voornaam;
– Achternaam;
– E-mail;
– Telefoonnummer.

Het invullen de persoonsgegevens is niet verplicht. Als u deze persoonsgegevens wel invult, is het voor ons mogelijk om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven (indien gewenst) of om contact met u op te (laten) nemen over een specifiek onderwerp (indien gewenst) Door het invullen van de persoonsgegevens geeft u daarvoor toestemming. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Wij verwijderen de evaluatieformulieren zo snel mogelijk, maar uiterlijk drie maanden na het betreffende evenement.

Sturen van e-mails over eigen gelijksoortige producten of diensten aan bestaande klanten
Bestaande klanten worden op regelmatige basis per e-mail geïnformeerd over onze juridische producten of diensten. Op basis van de wet (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet) is het toegestaan om bestaande klanten zonder toestemming uitingen te sturen over eigen gelijksoortige producten of diensten. Onderaan de betreffende e-mails vindt u een link waarmee u zich eenvoudig voor alle uitingen van Marxman af kunt melden. In de opdrachtbevestiging wordt ook de mogelijkheid geboden om aan te geven dat het ontvangen van e-mails over juridische producten of diensten van Marxman niet gewenst is.

Nieuwsbrief
Marxman verstuurt op regelmatige basis nieuwsbrieven met juridisch inhoudelijk informatie. Deze nieuwsbrief zal u in principe alleen worden toegestuurd nadat Marxman daarvoor toestemming heeft ontvangen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig). Daarvoor is in de nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid beschikbaar.

Als u een bestaande klant bent, dan kunnen wij u ook zonder toestemming de nieuwsbrief sturen. Voor meer informatie hierover kunt u de alinea “Sturen van e-mails over eigen gelijksoortige producten of diensten aan bestaande klanten” raadplegen.

Prospects
Marxman kan gegevens verzamelen over potentiële klanten (prospects). Dit gebeurt op basis van openbare bronnen, waarbij niet meer gegevens worden opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor het kunnen matchen van een mogelijke propositie op de betreffende prospect. De gegevens worden voor maximaal twee jaar opgeslagen, tenzij er actief contact is met de betreffende prospect, in welk geval de gegevens twee jaar na het laatste contact zullen worden verwijderd.

Bewaren van persoonsgegevens van sollicitanten
Marxman kan persoonsgegevens bewaren van sollicitanten. Het kan hierbij gaan om diverse – al dan niet door de sollicitant zelf verstrekte – persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat Marxman enkel de persoonsgegevens verwerkt, welke noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Marxman en van de betreffende sollicitant. Dit belang bestaat uit het kunnen uitvoeren van een sollicitatieprocedure. De betreffende persoonsgegevens worden maximaal vier weken na ontvangst daarvan, dan wel vier weken na het laatste sollicitatiegesprek, bewaard. Op basis van aan de sollicitant gevraagde toestemming kunnen deze persoonsgegevens langer bewaard worden.

Bewaartermijn
In dit privacybeleid is aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Marxman de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Zonder deze functionele cookies werkt bijvoorbeeld uw taalvoorkeur niet onthouden.

Op onze website maken wij ook gebruik van analytische cookies. In het bijzonder gebruiken wij het systeem Google Analytics. Het gebruik van deze analytische cookies is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Marxman en de bezoekers van de website. Op deze manier kan Marxman bijvoorbeeld analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden en hoe bezoekers op onze website zijn gekomen. Marxman heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Marxman heeft in dat kader gekozen voor het maskeren van het laatste zogenoemde octet van het IP-adres. Ook zijn er andere maatregelen getroffen op de privacy van de websitebezoekers te waarborgen. Zo is in Google Analytics de functie ‘gegevens delen’ uitgezet. Ook maakt Marxman geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Met Google is daarnaast een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze getroffen maatregelen zijn in lijn met de “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens .

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies.

Beveiliging
Marxman heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Voor wat betreft de website betekent dit onder meer dat persoonsgegevens versleuteld aan ons verzonden via een zogenoemde HTTPS-verbinding. E-mails worden verzonden door e-mailservers die STARTTLS, DMARC, DKIM en SPFondersteunen. Daardoor is het mogelijk dat met uw ontvangende e-mailservers (indien deze dit ondersteunen) een beveiligde verbinding wordt opgezet.

De technische beveiliging van de aan Marxman toebehorende computersystemen is vormgegeven in overleg met een daarin gespecialiseerd IT-bedrijf. Ook heeft Marxman diverse organisatorische maatregelen genomen. Marxman en haar medewerkers zijn daarnaast gebonden aan een (intern) gegevensbeschermingsbeleid, waarin specifieke instructies voor medewerkers zijn opgenomen over hoe om te gaan met persoonsgegevens.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Marxman worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat de website host en zorgt voor het verzenden van de automatische (bevestigings)e-mails. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Marxman en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacybeleid. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Marxman is in relatie tot haar klanten zelf verantwoordelijke ten aanzien van de informatie die zij verzamelt. Het is dus niet noodzakelijk dat Marxman met haar klanten een verwerkersovereenkomst sluit.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Marxman te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Marxman te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 30 oktober 2018.