Mag het nou wel of mag het nou niet? Ondanks de toename in communicatie met de gemeente via de elektronische weg bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over deze manier van communiceren  tussen gemeentes en bedrijven en inwoners.  In dit artikel leggen wij uit op welke manier gemeentes haar mededelingen elektronisch mogen publiceren en welke gevolgen dat voor u kan hebben.

Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

Communicatie tussen bedrijf/burger en gemeente kan via de elektronische weg plaatsvinden. Het uitgangspunt is dat berichten die niet aan één of meer personen zijn geadresseerd niet uitsluitend elektronisch mogen worden gepubliceerd. Uiteraard zijn hier uitzonderingen op.

U kunt bijvoorbeeld een aanvraag om een omgevingsvergunning online indienen via het digitale loket. Een belangrijk vereiste voor dit elektronisch verkeer is dat de betrokkenen kenbaar hebben gemaakt dat zij langs deze weg voldoende bereikbaar zijn. Als een gemeente berichten die niet aan één of meer personen zijn geadresseerd alleen elektronisch wilt publiceren, regelen zij dit door middel van een gemeentelijke regeling. Daardoor hoeven zij dit soort mededelingen slechts in het elektronische gemeenteblad te publiceren.

De omgevingsvergunning en het elektronisch Gemeenteblad

Stel u dient een omgevingsvergunning in: de beslissing hierop is altijd gericht tot u alleen. De bekendmaking hiervan zou dus via de elektronische weg kunnen worden gedaan zolang u heeft aangegeven daar akkoord mee te zijn. Echter, in een uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) werd duidelijk gemaakt dat een mededeling van dit besluit niet tot één of meer belanghebbenden is gericht. Dit betekent dat dit soort mededelingen dus over het algemeen niet uitsluitend elektronisch mogen worden gepubliceerd. Op grond van de wet moet namelijk ook een mededeling van de vergunningverlening in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen worden gepubliceerd.

In de kwestie die bij de Afdeling aan bod kwam had de gemeente Arnhem de volgende bepaling in een verordening opgenomen:

“2. [Tevens] kan het elektronisch gemeenteblad gebruikt worden voor:

kennisgeving van besluiten die tot één of meer belanghebbenden zijn gericht;”

Het college van burgemeesters en wethouders van Arnhem (hierna: “College“) had een mededeling over een tweetal omgevingsvergunningen gepubliceerd in het elektronische Gemeenteblad. Vervolgens is door een nabijgelegen exploitant bezwaar ingediend tegen de verleende omgevingsvergunningen, omdat zij vreesde dat zij in haar exploitatiemogelijkheden zou worden beperkt. Volgens het College was dat bezwaar te laat ingediend. Bij de Afdeling stelde deze ondernemer dat dit niet van belang was omdat het College niet had mogen volstaan met de elektronische publicatie.

De Afdeling oordeelde dat de bepaling die was opgenomen in de verordening van de gemeente slechts zag op de mogelijkheid om via de elektronische weg een dergelijke mededeling te publiceren, en niet op een uitsluiting van andere manieren van publicatie. Volgens de Afdeling is een bepaling die enkel de mogelijkheid biedt op zichzelf onvoldoende om met een elektronische verzending te kunnen volstaan; pas wanneer de wettelijke bepaling voorschrijft dat dergelijke berichten uitsluitend elektronisch kunnen worden verzonden kan er voor worden gekozen om publicatie op een andere manier achterwege te laten. Dat was hier niet het geval.

Conclusie

Het is belangrijk om als bedrijf en particulier goed op de hoogte te zijn of een  gemeente mededelingen en kennisgevingen elektronisch publiceert. Het raadplegen van een elektronisch gemeenteblad zal in de toekomst steeds vaker nodig zijn om geïnformeerd te worden over dit soort beslissingen. Wanneer een gemeente geen uitsluiting van een andere manier van communiceren heeft vastgelegd, zal u nog steeds op een andere manier – dus bijvoorbeeld via het huis-aan-huisblad – deze informatie moeten blijven ontvangen.

Heeft u vragen over wat de modernisering van het elektronisch bestuurlijk verkeer voor u betekent? Of hebt u een kennisgeving gemist, omdat deze niet in het huis-aan-huisblad stond? Wij gaan graag met u in gesprek!