Door het coronavirus en de getroffen maatregelen komen ondernemingen in financiële problemen en houden zij zelfs rekening met een mogelijk faillissement. Stel dat uw onderneming failliet gaat. Na het faillissement wenst u zo snel mogelijk weer een nieuwe onderneming te starten, al dan niet binnen dezelfde branche en/of sector. U wilt daarvoor dezelfde handelsnaam voeren, dezelfde soort producten onder dezelfde merken aanbieden en dezelfde technologieën gebruiken. Een mooi vooruitzicht. Maar het kan dat het u wordt verboden om dit te doen. De handelsnaam, producten, merken en technologieën kunnen namelijk tot de failliete boedel behoren en door de curator aan een ander zijn verkocht.

Assets

Intellectueel eigendom (IE) is een van de meest belangrijke assets van uw onderneming. Hoewel IE- rechten vaak niet op de balans staan, maken ze wel een belangrijk deel uit van de waarde van uw onderneming. Hoe beter uw IE is beschermd, hoe waardevoller het kan worden. Hoe dit is gestructureerd, is dan ook van groot belang bij de verkoop van uw bedrijf, maar ook in het geval van een (onverhoopt) faillissement en een eventuele doorstart.

Structuur

Om ervoor te zorgen dat een ondernemer na een faillissement dezelfde IE-rechten kan gebruiken, wordt er vaak voor gekozen om deze onder te brengen in een structuur. Er zijn dan twee entiteiten, meestal een holding B.V. en een werkmaatschappij B.V. De IE-rechten worden dan in de holding ondergebracht. De holding neemt (meestal) geen deel aan het economische verkeer, maar verleent met een licentieovereenkomst enkel het recht aan de werkmaatschappij om de IE-rechten te mogen gebruiken. De werkmaatschappij is dan de onderneming die onder deze licentie de desbetreffende handelsnaam mag voeren, producten onder de merken mag verhandelen en technologieën mag gebruiken. Omdat de holding (meestal) geen deelneemt aan het economische verkeer, is er veel minder risico op faillissement. Een dergelijke structuur wordt vaak vanaf het begin opgezet, maar het komt ook voor dat pas na enkele jaren ondernemen voor een dergelijke structuur wordt gekozen. Ten aanzien van de eigendom van de IE-rechten is een dergelijke structuur vrijwel altijd faillissements-proof.

Licenties

De holding verleent aldus een licentie aan de werkmaatschappij. In de licentieovereenkomst wordt dan bepaald voor welke doeleinden de werkmaatschappij de IE-rechten mag gebruiken, voor welke duur en in welk (geografisch) gebied. In de licentieovereenkomst wordt ook opgenomen wanneer deze eindigt, bijvoorbeeld als een faillissement wordt aangevraagd, en wat de gevolgen van het beëindigen van de overeenkomst zijn. Mocht de werkmaatschappij failliet gaan, dan vallen de IE-rechten dus niet in de boedel van de werkmaatschappij. Door in de licentieovereenkomst ook op te nemen dat deze van rechtswege eindigt bij het aanvragen van het faillissement van de werkmaatschappij, kan de holding de IE-rechten weer relatief eenvoudig aan een andere werkmaatschappij in licentie geven.

Conclusie

Voor u als ondernemer is het dus van belang om uw IE-rechten goed (gestructureerd) onder te brengen. Daarbij dient ook te worden gekeken naar eventuele licentieovereenkomsten en of en in hoeverre daarin iets is bepaald over faillissement van de werkmaatschappij. Wanneer dit niet goed is geregeld of niets is bepaald in het geval van faillissement, riskeert u namelijk dat bij faillissement van de werkmaatschappij alle IE-rechten in de boedel vallen en door de curator aan een derde worden verkocht.

Contactinformatie

Mocht u twijfelen of u het goed geregeld heeft of wenst u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen samen met u kijken naar de beste manier om uw IE-rechten onder te brengen.