Op 10 januari 2020 zou het UBO-register in werking treden, maar dit is opnieuw uitgesteld. De invoering van het UBO-register zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.

De Engelse term UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijk belanghebbende’). Het UBO-register beoogt meer transparantie te creëren in wie de uiteindelijke zeggenschap heeft binnen een juridische entiteit. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan een persoon die:

  • (in)direct meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelang houdt; en/of
  • feitelijk zeggenschap over dit entiteit heeft.

Het doel van het UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld. Het UBO-register zal onderdeel worden van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Degene aan wie de juridische entiteit toebehoort of ieder van de bestuurders en/of beleidsbepalers zijn verplicht om de UBO-informatie aan te leveren. Het niet of niet tijdig, dan wel onjuist of onvolledig, opgeven van de vereiste gegevens kan worden bestraft met een dwangsom, geldboete en in extreme gevallen zelfs een hechtenis.

Het wetsvoorstel dat de invoering van het UBO-register mogelijk maakt is inmiddels door de Tweede Kamer goedgekeurd en ligt nu ter behandeling en goedkeuring bij de Eerste Kamer.

Wij houden de verdere ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend voor u in de gaten. Voor vragen over het UBO-register kunt u altijd bij ons terecht.