Op 28 augustus 2020 is bekend gemaakt dat de NOW-regeling per 1 oktober 2020 met nog eens 9 maanden wordt verlengd. Het corona-virus heeft aanhoudende invloed op onze samenleving en economie. Steun voor duurzaam baanbehoud blijft belangrijk. De regering heeft ditmaal gekozen voor een langere termijn, zodat meer duidelijkheid (en daarmee meer rust) wordt gecreëerd. Het voorkomt een grote schok op de arbeidsmarkt en geeft partijen de ruimte om de maatregelen te nemen die nodig zijn.

De NOW 3.0 wordt ingedeeld in drie tijdvakken van drie maanden, van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De lat voor het verkrijgen van de subsidie komt gedurende de NOW 3.0 steeds hoger te liggen en de vergoeding wordt steeds lager. Daar staat tegenover dat werkgevers nu wel de mogelijkheid krijgen om de loonsom – evenredig – af te bouwen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie.

Hoe ziet de NOW 3.0 eruit?

De steun wordt in stapjes afgebouwd, zowel door de drempel te verhogen van 20 naar 30%  en anderzijds de in stapjes naar 60% te verlagen. Van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 (het eerste tijdvak) moet sprake zijn van tenminste 20% omzetverlies. Vanaf 1 januari 2021 komt alleen een omzetverlies van tenminste 30% nog in aanmerking voor een loonkostensubsidie.

De vergoeding wordt afgebouwd van 80% in het eerste tijdvak, naar 70% in het tweede tijdvak  (1 januari tot 1 april 2021) tot 60% in derde tijdvak (1 april tot 1 juli 2021). Een groot verschil: onder de NOW 2.0 was dit nog 90%. De subsidie per werknemer is gemaximeerd op twee maal het dagloon (€ 9.538,-) in de eerste twee tijdvakken. In het laatste tijdvak is het gemaximeerd op eenmaal het maximum dagloon, zodat de situatie meer in overeenstemming wordt gebracht met de gebruikelijke sociale zekerheid.

Loonsomdaling

Tegelijkertijd wil het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden een deel van de loonsom te laten dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie. Werkgevers krijgen onder de NOW 3.0 de mogelijkheid om de totale loonsom per tijdvak stapsgewijs met een percentage te laten dalen. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak en 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. De loonsomdaling kan plaatsvinden door bijvoorbeeld natuurlijk verloop, een vrijwillig vertrek, een vaststellingsovereenkomst of een reorganisatie. De korting bij bedrijfseconomisch ontslag, die nog onder de NOW 2.0 gold, komt te vervallen.

Overige verplichtingen

De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen, blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen. De vaste opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.

Aanvraag

Het UWV wil vanaf 16 november tot en met 13 december 2020 het loket openzetten voor de eerste drie maanden. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of  2.0,  kan de hij gebruik maken van de NOW 3.0. De vaststelling van de subsidie vindt na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021.

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 15 oktober 2020 bekend worden gemaakt. We kunnen al wel zeggen dat het in ieder geval flink rekenen wordt, aangezien de drempel, het vergoedingspercentage én de loonsom per tijdvak aan verandering onderhevig zullen zijn. Ons eerdere advies om te wachten met het laten dalen van de loonsom tot na afloop van de NOW 2.0 blijft onveranderd. Wilt u na de NOW 2.0 (en tijdens de NOW 3.0) tot ontslag overgaan, dan heeft u de ruimte om dit zonder consequenties voor de subsidie te doen. Wel moet u dan binnen het vrijstellingspercentage van 10% blijven. Daalt de loonsom meer dan 10%, dan heeft dit wél weer een drukkend effect op de hoogte van de subsidie.

Meer informatie of eens vrijblijvend sparren?