Terugvordering van NOW-subsidie?

Win advies in over uw mogelijkheden in bezwaar of beroep! 

Hoewel de coronacrisis gelukkig al een tijdje achter ons ligt, zijn de NOW-dossiers nog lang niet afgerond. De NOW (de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) was een uitkomst voor werkgevers tijdens de coronacrisis. Werkgevers die te maken hadden met een omzetdaling (van ten minste 20%), konden in beginsel aanspraak maken op een tegemoetkoming om de loonkosten van hun werknemers te kunnen blijven betalen. De subsidie kon vrij eenvoudig worden aangevraagd en vervolgens betaalde uitvoeringsinstantie UWV in bijna alle gevallen een voorschot op de subsidie.

Pas later wordt de subsidie definitief berekend. Dat gebeurt op basis van de werkelijke omzetdaling en op dat moment wordt ook veel kritischer bekeken of de werkgever wel aan alle voorwaarden uit de NOW-regeling voldoet. Uit dat onderzoek komt vaker naar voren dat de werkgever volgens UWV eigenlijk geen recht heeft op NOW-subsidie. In dat geval moet het ontvangen voorschot worden terugbetaald. Dit leidt in de praktijk tot veel discussie.

Bent u als werkgever ook geconfronteerd met een terugbetalingsverzoek van het voorschotbedrag, omdat UWV van mening is dat u geen aanspraak maakt op een definitieve subsidie? En twijfelt u eraan of de terugvordering wel terecht is en wilt u advies in winnen over mogelijkheden om de beslissing in bezwaar of beroep aan te vechten? Dan kan het zinvol zijn om u niet neer te leggen bij deze beslissing, zo laat onder meer deze recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 12 december 2023 zien.

UWV beslist dat Loka geen recht heeft op NOW-subsidie

In deze uitspraak ging het om Loka Liften B.V. (“Loka”) die een NOW-subsidie heeft aangevraagd en een voorschot op de subsidie heeft ontvangen. Vervolgens heeft Loka aan UWV gevraagd om de definitieve subsidie te berekenen. Daarop beslist  UWV dat Loka toch geen recht heeft op NOW-subsidie en dat zij het ontvangen voorschot van € 46.785 moet terugbetalen.  

Loka is het hier niet mee eens en maakt bezwaar. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard waarna Loka besluit om beroep in te stellen bij de bestuursrechter. Aan de rechtbank wordt de situatie opnieuw uitgelegd.

De uitspraak van de bestuursrechter: puur administratieve wijzigingen zijn geen obstakel voor aanspraak op de NOW

Er ontstaat een discussie met UWV over het berekenen van de loonsom. Dat komt doordat Loka is overgenomen door de moederonderneming en het personeel van Loka is mee overgegaan. Door de overname heeft Loka in de periode waarover NOW-subsidie is aangevraagd, geen personeel meer in dienst. De loonsom is in die periode op nihil gesteld en daardoor kan er geen vergelijking worden gemaakt met de loonsom in de referentieperiode. Om dit te voorkomen, hadden de loonheffingennummers van Loka en de moederonderneming (die het personeel had overgenomen) aan elkaar gekoppeld moeten worden.

 Het UWV geeft aan dat er geen rekening kan worden gehouden met de overname, omdat loonheffingennummers alleen worden gekoppeld als er in de referentiemaand geen personeel in dienst is, maar wel in de subsidiemaand. Bij Loka is sprake van een omgekeerde situatie: zij had wel personeel in dienst in de referentiemaand en juist niet in de subsidiemaand.

Daarom verzoekt Loka het UWV om voor het bepalen van de loonsom in de referentieperiode en in de subsidieperiode te kijken naar de loonsommen van zowel Loka als die van de moederonderneming. UWV geeft aan dat Loka hiervoor een verzoek bij UWV had moeten indienen. Loka heeft hiervoor echter wel contact met UWV opgenomen bij de berekening van de definitieve subsidie. Zij vindt dat dit moet worden opgevat als het indienen van een dergelijk verzoek.

De rechtbank geeft aan dat de overname wordt gezien als een puur administratieve wijziging. Puur administratieve wijzigingen, zoals verandering van loonaangiftenummer of overname zouden geen obstakel moeten zijn voor aanspraak op de NOW. Dat is eerder al vastgesteld in de brief van Minister Koolmees in 2020. Ondernemingen die door administratieve obstakels buiten de boot vallen, worden opgeroepen om bezwaar te maken zodat het UWV de individuele casus kan beoordelen. Daarbij wordt gezegd dat het UWV zoveel mogelijk probeert om recht te doen aan het doel van de NOW-regeling.

UWV moet een nieuwe beslissing nemen

UWV heeft volgens de bestuursrechter geen rekening gehouden met het doel van de regeling. Er is onvoldoende gemotiveerd waarom er bij het vaststellen van de definitieve subsidie niet kan worden gekeken naar de loonsom van zowel Loka als de moederonderneming. UWV wordt daarom opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen, waarbij rekening moet worden gehouden met de overwegingen van de bestuursrechter. Hoewel niet bekend is welke nieuwe beslissing er is genomen, lijkt dit een positieve uitkomst op te leveren voor Loka.

Heeft u (recent) de definitieve berekening van uw NOW-subsidie ontvangen van het UWV en bent u het niet eens met de beslissing? Of wilt u advies inwinnen over uw mogelijkheden om de beslissing in bezwaar of beroep aan te vechten? Neem dan contact op met (een van) onze arbeidsrechtspecialisten.

Artikel geschreven door:

Julie van Meeteren

Advocaat