Nieuwe contracten sluiten ten tijde van de coronacrisis: neem een goede overmachtsbepaling op en houd rekening met mogelijke effecten van coronamaatregelen!

 Op dinsdag 17 maart jl. publiceerden wij een artikel over de vraag of de coronacrisis kwalificeert als overmacht. In dit artikel werd besproken dat het van belang is om uw eigen contracten en algemene voorwaarden onder de loep te nemen en te controleren. Onder andere op het feit of uw overmachtsclausule voldoende bescherming biedt voor uw onderneming. Dit geldt niet alleen voor bestaande contracten, maar ook én misschien wel juist bij het sluiten van nieuwe contracten. Hieronder leest u meer over het opnemen van een “coronaclausule” in uw nieuwe juridische documentatie.

Coronabepaling

Gezien het feit dat de impact van het coronavirus en de getroffen coronamaatregelen momenteel wereldwijd bekend zijn, kan er bij overeenkomsten die vanaf nu gesloten worden in de meeste gevallen geen beroep meer gedaan worden op corona als onvoorziene omstandigheid. Indien u nu een nieuw contract wenst te sluiten, is het dus meer dan ooit van belang om een goed geformuleerde overmachtsclausule op te nemen in uw contract of algemene voorwaarden.

Daarom is het belangrijk om epidemieën en pandemieën expliciet op te nemen in uw overmachtsclausule. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld als opdrachtnemer de volgende aanvullende bepaling op te nemen in uw overeenkomsten en/of algemene voorwaarden als aanvulling op de reeds aanwezige overmachtsbepaling:

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van opdrachtnemer, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is. De in dit artikel bedoelde overmacht omvat onder meer, doch is niet gelimiteerd tot […] de gevolgen van epidemieën en pandemieën.”

Daarnaast is het van belang om reeds bij het aangaan van een contract duidelijke afspraken te maken met uw contractspartij, waarbij u rekening houdt met uw risico’s en te verwachten problemen als gevolg van de coronacrisis. Omdat de gevolgen van deze crisis onzeker zijn, is het verstandig om voor afsluiten van het contract gezamenlijk na te denken over de mogelijke gevolgen die het coronavirus op beide partijen én de uitvoering van het contract kan hebben. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan leveringsproblemen, prijsverhogingen of ziekte van personeel. Door vooraf duidelijke afspraken te maken met uw contractspartij, kan voorkomen worden dat achteraf discussie ontstaat en uw onderneming daardoor in de problemen komt.

Conclusie

Het is belangrijk om een op uw onderneming en type contract aangepaste overmachtsclausule te gebruiken. Bij overeenkomsten die vanaf nu worden gesloten, kan in de meeste gevallen geen beroep meer gedaan worden op corona als onvoorziene omstandigheid. Daarom is het belangrijk om epidemieën en pandemieën expliciet toe te voegen aan uw overmachtsclausule. Het is in deze onzekere markt noodzakelijk risico’s in kaart te brengen en reeds bij het aangaan van de overeenkomst goede afspraken te maken.

Wilt u advies of sparren over de risico’s voor uw onderneming, contracten, algemene voorwaarden of geldende overmachtsclausule? Wij maken graag in overleg met u juridische documentatie op maat met daarin opgenomen een coronabepaling.

Contact

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact met ons op.