Op 21 januari 2021 maakte de overheid bekend dat de verlengde NOW-3 regeling wordt gewijzigd. Oorspronkelijk was de bedoeling dat de NOW- 3 in stappen van drie maanden zou worden versoberd. De NOW 3 was daartoe opgesplitst in drie tijdvakken, waarbij de subsidie steeds lager zou worden en de drempel steeds hoger. De realiteit haalt de plannen echter in. De lockdown vergt veel van ondernemers en een uitvoering van de versobering zou een groep ondernemers – met het einde in zicht – de das om doen. Reden genoeg om de versobering achterwege te laten en de regeling opnieuw aan te passen.

Met het uitblijven van de versobering, en zelfs een verhoging van de subsidie, is de hoop dat iedereen het einde van de coronacrisis haalt. De mogelijkheid om onder voorwaarden de loonsom – zonder gevolgen voor de subsidie af te bouwen – blijft, zodat ook nu de bedrijfsvoering kan worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.

Een overzicht van de oorspronkelijke NOW-3 regeling treft u aan in dit artikel. Hieronder wordt ingegaan op de aanpassingen van januari 2021.

Hoe zien de wijzigingen voor de NOW 3.2 en 3.3. eruit?

Het tijdvak van NOW 3.1 zag toe op het vierde kwartaal van 2021 en is inmiddels verstreken. Hierover kan geen subsidie meer worden aangevraagd. NOW 3.2 en 3.3 zien respectievelijk toe op kwartaal 1 en kwartaal 2 van 2021.

Voor de NOW 3.2 en 3.3 kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% omzetverlies bij het UWV een tegemoetkoming van maximaal 85% vragen (dit was onder de NOW 3.1 80%). Het omzetverlies voor NOW 3.2 wordt vastgesteld over een driemaands periode die start op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021. De initiële versobering in de vergoeding van 70%, respectievelijk 60% en de drempel van omzetverlies van 30% is inmiddels vervallen.

De subsidie per werknemer is gemaximeerd op twee maal het dagloon (€ 9.538,-) in de eerste twee tijdvakken. In het laatste tijdvak is het gemaximeerd op eenmaal het maximum dagloon, zodat de situatie meer in overeenstemming wordt gebracht met de gebruikelijke sociale zekerheid.

De NOW 3.3 geldt van 1 april tot 1 juli 2021. Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaands periode die start op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als onder de NOW 3.2.

Loonsomdaling

Het kabinet wil werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden een deel van de loonsom te laten dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie. Werkgevers krijgen onder de NOW-3 de mogelijkheid om de totale loonsom per tijdvak met 10% (ten opzichte van de referentiemaand juni 2020) te laten dalen. De loonsomdaling kan plaatsvinden door bijvoorbeeld natuurlijk verloop, een vrijwillig vertrek, een vaststellingsovereenkomst of een reorganisatie. De korting bij bedrijfseconomisch ontslag, die nog onder de NOW 2.0 gold, komt te vervallen.

Overige verplichtingen

De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen, blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen. De vaste opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.

Aanvraag

Voor het tweede tijdvak van de NOW 3 regeling wil het UWV wil vanaf 15 februari tot 14 maart 2021 het loket openzetten. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het tweede tijdvak, januari tot en met maart 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0, 2.0 of 3.1 kan hij gebruik maken van de NOW 3. De vaststelling van de subsidie vindt na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021.

Meer informatie of eens vrijblijvend sparren?

Neem dan contact op met ons.