“Er zullen wel veel faillissementen zijn uitgesproken de afgelopen tijd vanwege corona”. Het klinkt velen vreemd in de oren als je hierop ‘nee’ antwoordt.

In 2021 en in de eerste helft van 2022 was er zelfs sprake van een historisch laag aantal faillissementen. Dat is met name te danken aan de fiscale steunmaatregelen waar ondernemers een beroep op konden doen. In de praktijk leidde dit er toe dat de ondernemers tijdelijk geen loonbelastingen en BTW hoefden af te dragen. Daarnaast konden zij – onder omstandigheden – tevens een beroep doen op speciaal ontworpen regelingen zoals de noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW).

Schulden inlopen: terugbetaaltermijn van 5 jaar

De fiscale achterstanden die door de maatregelen zijn ontstaan worden echter niet afgeboekt door de Belastingdienst. Aan de betreffende ondernemers is met ingang van oktober 2022 een termijn van 5 jaar gegund om deze achterstanden in te lopen. Dat brengt met zich mee dat de ondernemer, naast de reguliere maandelijkse afdrachten, nog in dient te lopen. Daarnaast kan er nog sprake zijn van andere terugbetaalverplichtingen uit hoofde van de aanvullende corona-regelingen.

Na een lange periode van veelal weinig tot geen omzet in combinatie met veelal doorlopende kosten, zal dit financieel (alsnog) een grote impact hebben op de onderneming.

Wijziging Leidraad Invordering 2008: kwijtschelding

Ziet u zich als ondernemer geconfronteerd met dergelijke financiële verplichtingen, dan kunt u onder omstandigheden een verzoek tot kwijtschelding indienen bij de Belastingdienst. Voorwaarde voor een kwijtscheldingsverzoek is – in ieder geval – dat het om een levensvatbare onderneming gaat en dat de onderneming  aan haar lopende verplichtingen kan blijven voldoen.

Een dergelijk verzoek houdt in de praktijk in dat u in overleg met de Belastingdienst  tot een afspraak komt waarbij een vast te stellen bedrag wordt betaald tegen finale afwikkeling van de achterstanden. Als ondernemer koopt u door middel van een ‘deelbetaling’ uw fiscale achterstanden af.

Een (tijdelijke) wijziging in de Leidraad Invordering 2008 (link) maakt het mogelijk dat de Belastingdienst in het kader van deze kwijtschelding in kan stemmen met een gelijk percentage (deelbetaling) als aan de reguliere handelscrediteuren wordt aangeboden door de ondernemer in het kader van een sanering. Voorafgaand aan deze wijziging bepaalde de Leidraad dat dit percentage minimaal het dubbele diende te zijn ten opzichte van het percentage dat aan de handelscrediteuren werd aangeboden.

Deze versoepeling geldt tot 1 oktober 2023.

Overige saneringsmogelijkheden: WHOA

De financiële problemen van ondernemingen zullen zelden uitsluitend fiscaal van aard zijn. Bovendien kan het onder omstandigheden lastig zijn (of zelfs onhaalbaar) om aan de voorwaarden voor de fiscale kwijtschelding te voldoen.

In die gevallen zou de saneringsmogelijkheid onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)[1] een mogelijke oplossing voor als ondernemer bieden. Onder deze relatief nieuwe wet bestaat voor ondernemingen de mogelijkheid om (veelal naar eigen inzicht en invulling) een akkoord aan álle crediteuren aan te bieden, waaronder bijvoorbeeld ook de Belastingdienst en het UWV, maar ook aan reguliere handelscrediteuren. Een dergelijk akkoord kan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden, zelfs een dwangakkoord worden indien dit door de rechtbank wordt bekrachtigd (gehomologeerd).

Het aanbieden van een dergelijk (dwang)akkoord kent geen vaste looptijd, maar kan – over het algemeen – worden afgerond binnen een relatief korte tijd. Slaagt het akkoord, dan leidt dit tot sanering, zodat de in de kern gezonde onderneming daarna verder kan zonder de zware schuldenlast.

Conclusie

Mocht u als ondernemer een sanering overwegen, dan is het zinvol om juist nu in actie te komen gezien de tijdelijke fiscale versoepeling en de mogelijkheden die de WHOA biedt.

Onze advocaten van Team Insolventie en Herstructurering hebben kennis van zaken en inmiddels veel ervaring met onderhandelen over schuldsaneringen met crediteuren, waaronder ook de Belastingdienst. Zij informeren en adviseren u graag over de concrete mogelijkheden voor uw onderneming.

[1] Deze wet is op 1 januari 2021 in werking getreden. Staatsblad 2020, 414.