De afgelopen weken heeft de overheid veel maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-19) in Nederland. Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet een economisch noodpakket aan om tijdens de coronacrisis banen en inkomens te beschermen. Eén van de belangrijkste maatregelen uit dat pakket voor uw bedrijf is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (hierna: “NOW”). Sinds 6 april 2020 kan de NOW-subsidie worden aangevraagd en op het moment van schrijven zijn de eerste 1,3 miljard euro al uitgekeerd.

In dit artikel bespreken wij aan welke voorwaarden uw bedrijf moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op de NOW en leggen wij uit welke juridische stappen uw bedrijf kan nemen om uw aanspraak te verzilveren bij het UWV. Met andere woorden, wat kunt u als CFO of HR-medewerker doen, indien uw aanvraag wordt afgewezen of uw voorschot wordt teruggevorderd?

Voorvraag

De voorvraag die uw bedrijf zich dient te stellen is of het strategisch en/of juridisch wenselijk is om de NOW-subsidie aan te vragen. Hiermee snijdt u namelijk wegen af voor in de toekomst en beperkt u reorganisatiemogelijkheden, zoals collectief ontslag. Onze specialisten van de sectie Arbeid & Organisatie kunnen u hierover adviseren.

Voorwaarden NOW

Om in aanmerking te komen voor de NOW moet uw bedrijf:

  • gedurende drie maanden
  • ten minste 20 procent omzetverlies hebben geleden én
  • moet u uw medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen: de loonsom moet zoveel mogelijk gelijk blijven.
  • Ook mag u tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvragen doen voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Er wordt dus van u verwacht dat uw bedrijf zich inspant om de loonsom van januari 2020 zoveel mogelijk gelijk te houden en uw werknemers door te betalen. Een daling van de loonsom zal dan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke NOW-subsidie waarop uw bedrijf aanspraak kan maken.

FAQ

Hoe bereken ik het omzetverlies?

De hoogte van het omzetverlies wordt berekend door de totale omzet uit 2019 door vier te delen en dat te vergelijken met de omzet in de periode maart-april-mei, april-mei-juni, of mei-juni-juli 2020. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom.

Hoe bereken ik de loonsom?

De tegemoetkoming is maximaal 90 procent van de loonsom. De loonsom wordt berekend aan de hand van uw loonaangifte bij de Belastingdienst. Deze neemt het UWV automatisch over. Er geldt wel een maximum loonbedrag per werknemer. Salaris boven het bedrag van € 9.538, – per maand wordt niet gecompenseerd. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Om de aanvraagprocedure zo snel en eenvoudig mogelijk te houden is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.

Welke werknemers dienen doorbetaald te blijven worden?

Voor de tegemoetkoming maakt het niet uit wat voor soort arbeidsovereenkomst uw werknemer heeft. Iedereen voor wie u loonaangifte doet en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor uw bedrijf tegemoetkoming kan ontvangen. Ook het salaris van uw flexwerkers wordt dus gecompenseerd. Opdrachtnemers zoals ZZP’ers en ook uitzendkrachten vallen hierbuiten, net als de niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s.

Wat als de loonsom wijzigt?

Het voorschot wordt gebaseerd op de loonsom in januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei 2020 lager is, wordt de hoogte van de tegemoetkoming verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.  Hierbij wordt geen rekening gehouden met het geleden omzetverlies.

Dit betekent dat voor zover het omzetverlies kleiner wordt, het te verrekenen bedrag steeds meer uit verhouding zal staan met de afname van de loonsom. Dit kan zelfs leiden tot de situatie dat het te verrekenen bedrag hoger is dan de totale compensatie. Dat is het geval wanneer de relatieve afname van de loonsom groter is dan de percentuele omzetdaling. Voorbeeld: een bedrijf waarvan de omzet met 20% is gedaald en waarvan de gemiddelde loonsom in de maanden maart tot en met april 2020 26% lager is dan de loonsom in de maand januari 2020, komt uit op een looncompensatie van minus 7,02% van de oorspronkelijke looncompensatie.

Wat gebeurt er bij ontslag?

Indien u tijdens de periode waarover uw bedrijf aanspraak maakt op de tegemoetkoming tóch een ontslag aanvraagt en verleent om bedrijfseconomische redenen, wordt 150% van het loon van de werknemer die is ontslagen voor de berekening van de NOW-uitkering op de loonsom ingehouden. Uw bedrijf zal dan ook naar verwachting met een terugvordering worden geconfronteerd.

Aanvraag, afwijzing en/of terugvordering

Indien u komt tot de beslissing om de tegemoetkoming aan te vragen, dient u de  aanvraag hiervoor in te dienen bij een speciaal onlineloket van het UWV. Bij de aanvraag dient u de verwachte omzetdaling op te geven. Afhankelijk van de situatie van uw bedrijf, kunt u kiezen over welke periode u deze verwachte omzetdaling berekent: maart-april-mei, april-mei-juni, of mei-juni-juli 2020. Op die manier kunt u inschatten op welk moment u de grootste omzetdaling verwacht, en aan de hand daarvan de subsidie over die maanden ontvangen. Onze specialisten kunnen u begeleiden bij het indienen van de aanvraag en uw vragen beantwoorden. Hieronder ziet u in onze infographic het verloop van de NOW-aanvraag.

Toewijzing/afwijzing

Indien uw aanvraag wordt toegewezen, keert het UWV in drie termijnen een voorschot van 80% aan uw bedrijf uit. Het kan ook voorkomen dat uw aanvraag wordt afgewezen, omdat uw aanvraag niet voldoet aan de vereisten van de NOW-regeling. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien uw bedrijf niet of onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een omzetdaling van minimaal 20%. Ook kan het zijn dat er geen loongegevens aanwezig zijn in de polisadministratie van het UWV. Hiertegen kan actie worden ondernomen.

Terugvordering

Na toekenning van de tegemoetkoming, kan het ook voorkomen dat het UWV een deel van het voorschot terugvordert. De reden hiervoor is dat het UWV pas na de verstrekking van het voorschot kan vaststellen of u voldaan heeft aan alle voorwaarden en wat het omzetverlies van uw bedrijf daadwerkelijk is. Ook hiertegen kan actie worden ondernomen.

In beide gevallen adviseren onze specialisten van de sectie Vastgoed & Overheid u graag over de juridische mogelijkheden.

Oplossingen: bezwaar/beroep

In beide gevallen kunt u juridische stappen ondernemen. Wij kunnen namens uw bedrijf bezwaar maken of in beroep gaan, als u het niet eens bent met de (gedeeltelijke) afwijzing of terugvordering van het UWV. Het is belangrijk dat dit tijdig gebeurt en dat alle juridische argumenten goed worden aangevoerd.

De eerste stap zal zijn dat wij uw bedrijf adviseren over de haalbaarheid van het bezwaar of beroep. Als uw bedrijf een verdedigbare zaak heeft, kunnen wij vervolgens een bezwaarschrift opstellen tegen het afwijzings- of terugvorderingsbesluit, waarin gemotiveerd wordt aangegeven waarom de beslissing van het UWV onrechtmatig is. Naar aanleiding van dit bezwaarschrift neemt het UWV een beslissing op bezwaar.

Mocht het UWV het bezwaar ongegrond verklaren en de aanvraag wederom afwijzen of de tegemoetkoming alsnog terugvorderen, dan is de volgende stap het instellen van beroep bij de bestuursrechter. Indien uw bedrijf in het gelijk wordt gesteld, is het uitgangspunt dat uw bedrijf ook een proceskostenvergoeding ontvangt.

Schadevergoeding

Ingeval de afwijzing of terugvordering onrechtmatig blijkt te zijn, zijn er tevens mogelijkheden voor uw bedrijf om schadevergoeding te verkrijgen. Onze specialisten van de sectie Vastgoed & Overheid adviseren u graag over de mogelijkheden en staan u bij bij het incasseren van deze schadevergoeding.

Reorganisatie en herstructurering

Mochten bezwaar en beroep niet reëel zijn, of indien uw bedrijf in het ongelijk wordt gesteld, dan zijn er nog andere oplossingen. Hierbij kunt u denken aan een reorganisatie met bijvoorbeeld een collectief ontslag. Onze specialisten van de sectie Arbeid & Organisatie nemen graag met de mogelijkheden met u door.

Voor herstructurering kunnen onze Turn Around Consultants uw situatie en de specifieke uitdagingen en kansen in kaart brengen. Daarna kunt u besluiten of u met een Quick Scan uw inzicht wilt vergroten, zodat u een adequaat plan van aanpak kunt maken voor uw organisatie. Zij zorgen er met een multidisciplinair team samen met u voor dat ú de regie houdt. Zij ondersteunen u bij het verkrijgen van (financieel) inzicht, voldoende liquiditeit en het implementeren van noodmaatregelen. Dit doen zij via één loket, zodat het voor u overzichtelijk blijft.

Contact

Geen enkele situatie is hetzelfde en daarom ook niet standaard te beoordelen. Uw bedrijf staat voor een strategische keuze om wel of niet de NOW-subsidie aan te vragen. Hierbij voegen wij graag op onze eigen manier waarde toe door niet alleen juridisch maar ook strategisch te adviseren. Indien u vragen heeft over de aanvraag zelf of indien uw bedrijf wordt geconfronteerd met een afwijzings- of terugvorderingsbesluit, neemt u dan gerust contact met ons op. Door een nauwe samenwerking tussen onze secties, kunnen wij voor u beoordelen of het maken van bezwaar of het instellen van beroep kans van slagen heeft. Om uw bedrijf zoveel mogelijk te ontzorgen, kunnen wij de bezwaar- en beroepszaak ook geheel voor u verzorgen en een eventuele schadevergoeding incasseren. Lukt dit niet? Dan zijn er meestal nog andere mogelijkheden, zoals reorganisatie en herstructurering. Samen met u werken wij aan een oplossing door het nemen van juridische stappen, zodat uw bedrijf in deze roerige tijden het gelijk aan haar zijde krijgt en u zich kunt richten op het herstel en de groei van uw bedrijf.

UPDATE VRIJDAG 1 MEI

Vandaag heeft Marxman het NOW-team opgericht. Hier kunt u terecht om de vraagstukken uit bovenstaand artikel beantwoord te krijgen: maatwerk tegen een vaste prijs.