Veel ondernemers hebben momenteel te kampen met een onderneming die – onverhoopt – in financieel zwaar weer terecht is gekomen. Door redenen die per onderneming uiteen zullen lopen, zijn (fiscale) schulden ontstaan. Vanuit schuldeisers kan daarbij de druk op de onderneming toenemen om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Hoe kunt u ondanks de schulden verder met de onderneming die in de kern levensvatbaar is? Op die vraag krijgt u in dit blog antwoord.

Belastingdienst

Tienduizenden ondernemers ontvingen een brief van de Belastingdienst met de mededeling dat de coronabetalingsregeling is ingetrokken vanwege (nader) ontstane achterstanden in de betalingsverplichtingen en kondigde aan dat zij vanaf september 2023  (dwang)invorderingsmaatregelen zal gaan nemen. Inmiddels is de Belastingdienst gestart met invorderen van belastingschulden bij ondernemers, want: ‘van uitstel komt geen afstel’.

Ondernemers veronderstellen nogal eens dat met de Belastingdienst geen regeling valt te treffen. Niets is minder waar.

Als gevolg van de coronapandemie is er een tijdelijke versoepeling op de Leidraad Invordering 2008 geïntroduceerd. We schreven hier eerder al over in de blog ‘Tijdelijke versoepeling (fiscale) saneringsmogelijkheden voor ondernemers’. Kort en goed biedt deze versoepeling ondernemingen de mogelijkheid om fiscale schulden te saneren. De Belastingdienst staat voorlopig welwillend tegenover saneringsverzoeken. Ook neemt de Belastingdienst als gevolg van de tijdelijke versoepeling van de Leidraad Invordering 2008 onder voorwaarden genoegen met een gelijk percentage (deelbetaling op de openstaande schuld) als aan de reguliere (handels)crediteuren. Instemming met een saneringsverzoek wordt daarmee voor de overige (handels)crediteuren aantrekkelijker. Voor de (handels)crediteuren is immers een groter bedrag beschikbaar omdat de Belastingdienst – anders dan normaliter – genoegen neemt met minder. De slagingskans van een saneringsverzoek met crediteuren, waaronder de Belastingdienst, neemt hierdoor toe. Een dergelijk verzoek vergt echter wel gedegen voorbereiding, afstemming en overleg met o.a. Belastingdienst en andere crediteuren. Het toepasselijke beleid is zeer specifiek. Tegelijkertijd behoeven saneringsverzoeken veel invulling, toelichting en onderbouwing door of namens de ondernemer.

De tijdelijke versoepeling ten aanzien van de fiscale saneringsmogelijkheden liep aanvankelijk tot 1 oktober 2023.

Verlenging tijdelijke versoepeling fiscale sanering

Belastingdeurwaarders die ondernemers de afgelopen tijd bezochten, constateerden dat een groot deel van de ondernemers nog geen hulp heeft gezocht bij terugbetaling en/of sanering van opgelopen schulden. De Belastingdienst roept ondernemers daartoe nogmaals op. Om ondernemers meer en langer de kans daartoe te geven is besloten de tijdelijke versoepeling te verlengen van 1 oktober 2023 tot 1 april 2024. Heeft u als ondernemer te maken met (belasting)schulden, dan biedt dit tijdelijke regime ruime(re) mogelijkheden. Om die reden is het ook goed om juist nu in actie te komen en advies in te winnen en begeleiding te zoeken bij het onderzoeken van de mogelijkheden.

Saneringsmogelijkheden: WHOA

De onderneming in financieel zwaar weer heeft zelden uitsluitend schulden bij de Belastingdienst. Juist zijn ook achterstanden ontstaan bij bijvoorbeeld leveranciers en  verhuurders.

Vaak zien we dat er diverse en/of meerdere factoren een rol hebben gespeeld bij de ontstane schuldenlast. Naast de coronapandemie valt te denken aan: hoge huurlasten, lever(anciers) problemen, een juridisch geschil, wegvallen van een afzetmarkt, etc. Oorzaken waar iedere onderneming tegenaan kan lopen.

In het kader van een fiscaal kwijtscheldingsverzoek stelt de Belastingdienst o.a. als voorwaarde dat in beginsel alle schuldeisers worden betrokken in de sanering. Dat betekent dat de overige schuldeisers ook akkoord moeten gaan met (gedeeltelijke) kwijtschelding van hun vorderingen. Hierop bestaan een aantal in de Leidraad Invordering 2008 genoemde uitzonderingen en zijn onder omstandigheden nog aanvullende uitzonderingen toegestaan.

Indien u niet onderhands tot een akkoord komt met de Belastingdienst en/of uw overige crediteuren bestaat er nog een mogelijkheid om langs de gerechtelijke weg een akkoord tot stand te brengen.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: ‘WHOA’) biedt de onderneming de mogelijkheid om tot sanering te komen en zou dan een oplossing voor de onderneming kunnen zijn. Met de WHOA kunnen namelijk niet alleen de (belasting)schulden worden geherstructureerd, maar ook kunnen (onder voorwaarden) bijvoorbeeld overeenkomsten worden gewijzigd of beëindigd, ten aanzien van schuldeisers kan een afkoelingsperiode worden gelast  en schuldeisers kunnen onder omstandigheden worden gedwongen om in te stemmen met de aangeboden regeling. Gedwongen worden om in te stemmen met een saneringsverzoek van een onderneming kon voor de WHOA slechts onder zeer bijzondere omstandigheden.

Ervaring & kennis

De WHOA is een relatief nieuwe en complexe wet die ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn een reële kans biedt om zich na een herstructurering te herstellen. Daarbovenop biedt de tijdelijke versoepeling op de Leidraad Invordering 2008 ondernemingen nu goede kansen om tot een fiscale sanering te komen.

Inmiddels hebben we meerdere (fiscale) saneringstrajecten en WHOA trajecten voor ondernemers begeleid die tot een daadwerkelijke sanering hebben geleid. Hierdoor hebben we ook korte lijnen met behandelaren binnen de diverse instanties zoals de Belastingdienst, het UWV, RVO en banken. Ook hebben we kennis van en ervaring met (implementatie) van het toepasselijk beleid. Dankzij onze begeleiding zijn al meerdere ondernemingen weer toekomstbestendig.

Wij werken in een multidisciplinair team dat zeer goed op elkaar is ingespeeld waarbij o.a. ondersteuning kan worden geboden bij het verkrijgen van inzicht, het verbeteren van bedrijfsprocessen, het maken van een turnaroundplan, communicatie met stakeholders, het maken van een akkoordvoorstel, verkrijgen van financiering en vanzelfsprekend de juridische begeleiding gedurende het volledige traject.

Wij begrijpen het als u door de bomen het bos niet meer ziet. Bent u benieuwd welke wijze van sanering voor uw onderneming geschikt is? Neem dan contact op met één van onze advocaten uit het team Insolventie & Herstructurering.

Artikel geschreven door:

Charlotte Crombag

Senior advocaat

Bas Besseling

Partner, lid dagelijks bestuur